Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Наталия Красимирова Найденова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема съгласно маршрутни разписания” със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр. Червен бряг – 07.00 часа”; Обособена позиция 2: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр. Червен бряг – 09.00 часа”; Обособена позиция 3: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр. Червен бряг – 11.30 часа”; Обособена позиция 4: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр. Червен бряг – 14.00 часа”; Обособена позиция 5: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр. Червен бряг – 16.30 часа”; Обособена позиция 6: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр. Плевен – 14.20 часа”. Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, Република България.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34121100, 60100000

Описание:

Автобуси за обществен транспорт
Пътни транспортни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Срок на договора - 5 (пет) години

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6591 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят трябва да извършва обществен превоз по следните автобусни линии: 1. Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр. Червен бряг – 07.00 часа; 2. Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр. Червен бряг – 09.00 часа; 3. Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр. Червен бряг – 11.30 часа; 4. Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр. Червен бряг – 14.00 часа; 5. Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр. Червен бряг – 16.30 часа; 6. Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр. Плевен – 14.20 часа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Възрастов състав на автобусите - ; 2. Цена на билета за единично пътуване -

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/01/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цената на документацията е 8 (осем) лева с включен ДДС. Сумата може да бъде заплатена на касата на Община Бяла Слатина (на партера в сградата на общината) или внесена по банков път на следната сметка: БАНКА: „Интернешънъл Асет Банк“ IBAN:BG43IABG74948402026200 КОД: 447000 BIC: IABG BGSF Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Комплект от документацията за участие се получава на адреса на управление на община Бяла Слатина – гр.бяла Слатина, п.к.3200, ул. “Климент Охридски” № 68, от партера в сградата на Oбщината, след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена. Документацията за участие може да бъде изпратена на съответния участник по куриер за негова сметка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/01/2013