Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Събиране на просрочени вземания от неизрядни клиенти на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”. Обществената поръчка е с две обособени позиции, в зависимост от мястото на изпълнение: - I-ва обособена позиция с наименование: „Събиране на просрочени вземания от неизрядни клиенти на територията на експоатационен район Стара Загора. Прогнозна стойност - 33 000 лв без ДДС; - II-ра обосообена позиция с наименование: „Събиране на просрочени вземания от неизрядни клиенти на територията на експоатационни райони Казанлък, Чирпан, Раднево, Тополовград”. Прогнозна стойност - 33000 лв. без ДДС. Услугите по събиране на просрочените вземания чрез извънсъдебни действия, се изразяват в: телефонни обаждания-провеждане на изходящи и входящи телефонни обаждания от собствен офис, изпращане и лично връчване на напомнителни и уведомителни писма и смс-и, посещения на адрес, лични срещи и преговори с длъжника. Оферти могат да се подават само за една обособена позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79940000

Описание:

Услуги по събиране на плащания, вземания и дългове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

На изпълнителя не са гарантирани количества на възлаганите дейности

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на действие на съответния експлоатационен район.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката 1. Участникът да разполага с добре обучен, квалифициран и компетентет персонал в областта на управлението и събирането на просрочени вземания, като използва утвърдени законови методи и работи, съгласно европейските и световни методики и практики при извършване предмета на услугата, запазващи добрата репутация на дружеството и достойнството на неизрядния клиент. 2. Участникът да разполага с технически средства за отпечатване и доставка на напомнителни и уведомителни писма и смс-и до абонати на Възложителя. 3. Участникът да има специализиран софтуер за управление на клиентските случаи, чрез които да изготвя и предоставя доклади, анализи и детайлни исторически справки за всички извършени действия по обработката на всеки конкретен случай (вкл. вид на действието, дата, час, продължителност, служител извършил действието и др.). 4. Срок за изпълнение на поръчката: Срок на действие на договора-една календарна година или при достигането на прогнозната стойност. 5. Начин на образуване на цената: Комисионът представлява процент от плащанията на неизрядните клиенти, постъпили по сметка на дружеството всеки месец. 6. Начин на плащане: По банков път, в български лева по сметка на Изпълнителя. Отложено плащане, след издаване на фактура. 7. За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Списък на лицата на трудов или на граждански договор, съдържащ информация за длъжността, квалификацията и стажа на служителите. - Декларация, че участникът разполага с технически средства за отпечатване и доставка на напомнителни и уведомителни писма и смс-и до абонати на Възложителя. - Декларация, че участника има специализиран софтуер за управление на клиентските случаи, чрез които да изготвя и предоставя доклади , анализи и детайлни исторически справки за всички извършени действия по обработката на всеки конкретен случай (вкл. вид на действието, дата, час, продължителност, служител извършил действието и др.) - Декларация, че участникът разполага с документ удостоверяващ, че е регистриран като „Администратор” на лични данни по ЗЗЛД в Комисията за защита на личните данни – / удостоверението се представя при сключване на договора/. - Комисион- /посочен в проценти/ - Срок за отложено плащане. - Срок на валидност на офертата. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорностт по чл.313 от НК.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика: КО = К1 х 0,60 + К2 х 0,40 К1 – Предложен комисион в % с относителна тежест 0,60 К1 = най-нисък комисион х 100 Предложен комисион К2 – Срок на отложено плащане в календарни дни с относителна тежест 0,40 К2 = разглеждан срок х 100 най-дълъг срок

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/12/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Когато офертата е за самостоятелно обособени позиции на плика се отбелязва за кои позиции се отнася. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП и копие на документ, удостоверяващ, че фирмата е регистрирана като „Администратор” на лични данни по ЗЗЛД в Комисията за защита на личните данни. Всички копия на документи в офертата и тези представени при сключване на договора, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/12/2012