Версия за печат

BG-Камено

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Христо Ботев", ул. "Христо Ботев" №46, За: Катя Балтаджиева, България 8120, Камено, Тел.: 05515 3087; 0882 600760, E-mail: sou_kameno@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ "Христо Ботев"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sou-kameno.com.

Адрес на профила на купувача: www.sou-kameno.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и инсталация на 38 терминални работни места(висок клас терминали-за видеообработка,CADсистеми,H D видео и др.) с минимални технически характеристики, подробно описани в техническото задание от документацията за обществената поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000, 30230000, 30231000, 30231100, 48000000, 48822000, 80510000, 80511000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване
Компютърни екрани и конзоли
Компютърни терминали
Софтуерни пакети и информационни системи
Компютърни сървъри
Услуги по специализирано обучение
Услуги по обучение на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

38 /тридесет и осем/ бр. терминални работни места - терминални компютърни станции с централизирано управление, включително необходимите сървъри, системен софтуер и клиентски лицензи, софтуер за управление на класната стая, както следва: 1 компютърен кабинет с 25 работни места и 1 КК с 13 работни места .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27050 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Камено, обл. Бургас, ул. "Христо Ботев" №46 СОУ "Христо Ботев"

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Спецификация на терминалния клиент (ТК):Избраните крайни устройства за терминални решения следва да са с минимални физически размери (обем не повече от 0,003 м3) или интегрирани в монитора. Те не бива да имат собствен твърд диск или някакви движещи части (заради изисквания за отказоустойчивост и ниско ниво на шума). В случаите, когато решенията не са интегрирани, е препоръчително да се търсят такива с възможност за интеграция към монитор. Интерфейси: връзка с монитор, клавиатура и оптична мишка, конектори за слушалки (колонки) и микрофон, както и да имат минимум 2 свободни USB порта (min USB 2.0), извън тези, които се ползват за стандартните му функции (монитор, мишка, клавиатура, мрежа); Клавиатура: PS/2 или USB кирилизирана; Мишка: PS/2 или USB оптична мишка със скрол; Връзка със сървъра: мин. един LAN интерфейс ; Връзка с монитора: един (или повече) от четирите типа – VGA, HDMI, DVI, DP; Монитор (диагонал):min. 21-inch ; Раздел. способност: min. 1920 x 1080; Време за реакция: max. 5ms; Контраст: min. статичен контраст 1000:1; Яркост: min. 250 cd/m2; Ел. консумация на комбинацията от терминал и монитор: не повече от 60W обща консумация;Гаранция на всички компоненти: min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение). Максимален срок за ремонт/подмяна на място на дефектирало устройство – до края на следващия работен ден. Спецификации на сървъри: Процесор:Минимум един четириядрен XEON или еквивалентен процесор в зависимост от сайзинга на съответното решение; Памет: мин. 8GB RAM DDR3 1066MHz, с възможност за разширение до поне 96GB - подходяща за предлагания брой работни станции. 0,75GB RAM следва да се предвидят за всяко работно място; Твърд диск: мин. 2 х 500GB SATA II в RAID 1, като поне по 25GB следва да се заделят за обезпечаване на всяко терминално работно място и поне 100 GB да остават за сървърни приложения; Възможност за работа: Станцията следва да има възможност да се използва като самостоятелно работно място, вкл. да има монитор с описаните по-горе характеристики; Оптично устройство:DVD +/- RW SATA Входно/изходни портове: Достатъчно на брой за да обезпечат всички основни функции - връзка с монитор, клавиатура, мишка, мрежа, както и мин. 2 свободни USB (мин. USB 2.0.) порта за свързване на външна памет и принтер/скенер; Мрежа: 10/100/1000 Mbit/s LAN Ethernet; Клавиатура:PS/2 или USB кирилизирана; Мишка:PS/2 или USB оптична мишка със скрол Софтуер:1 х Windows 2008 R2 Server (или по-горна версия); необходимия брой Windows Server CAL; необходимия брой Remote Desktop Server (RDS) CAL; друг софтуер (приложение за виртуализация, Virtual Desktop Access и др.)Забележка: Възможно е някои от изброените позиции да не са необходими за конкретен случай, тогава те не се оферират със съответната обосновка за това, която трябва да може да бъде проверена от клиента. Гаранция и поддръжка на всички компоненти:min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз /доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение), както и обновяване на версиите на софтуера до най-актуалните налични от производителя. Допълнителни устройства: Непрекъсваемо токозахранващо устройство: Да бъде доставено и инсталирано непрекъсваемо токозахранващо устройство, достатъчно да осигури автономна работа на споделения изчислителен ресурс и прилежащия му монитор за не по-малко от 20 минути. Устройството трябва да осигури механизъм за автоматичен shut down на споделения изчислителен ресурс.Изисквания към работните места:Функционалност:Офис приложения (системата трябва да позволява безпроблемна работа от всяко ученическо работно място без ограничения на приложенията.Поддържани платформи: Windows, Citrix, Linux, VMWare. Софтуер-изискванията са в доп. информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/01/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://internet.mon.bg/ikt/ изисквания за софтуер за управление на залата:Осъществяване на контрол върху потребителските акаунти; Отдалечено отключване и заключване на учебните терминали; Контрол на достъпа до Интернет от всеки терминал; Извеждане на екрана на преподавателя върху учебните компютри; Отдалечено наблюдение или управление на един или няколко терминала; Управление на права за достъп до различни директории и файлове от страна на учениците, водене на журнали на събитията за всеки активен потребител с цел проследяване работата на учениците; Възможност за комуникация с определено работно място - чрез споделяне на екрани и/или писане на съобщения и др.; Възпроизвеждане на видео и аудио материали на един или няколко компютъра едновременно; Възможност за рестрикции и права върху приложения (локални и web) Контрол на групи от работни места (в зависимост от нуждата); Наблюдение на работните сесии и възможност за редактирането им в реално време за всички или избрани потребители с цел контрол на учебния процес; Изнасяне на интерактивни лекции чрез поддържане на функция от типа „whiteboard“, стандартни офис приложения или web базирани решения ;Предлаганият софтуер трябва да е с меню и с ръководство за употреба на български език (вкл. на хартиен носител) Необходими документи от страна на участника 1. Копие от удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър. 2. Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 на участника. 3. Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост. 4. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 5. Писмо от производителя на техниката, че участникът е оторизиран от него да предлага негови продукти. 6. Информация за инсталирани от участника решения от предложения тип, включващ в себе си: име на организацията, точен адрес, телефон и лице за контакт, както и евентуални референции. Условия за допустимост при представяне на офертата: 1. Предложената техника следва да се достави, инсталира, конфигурира и пусне в употреба от участника, като офертата включва всички необходими разходи. 2. Офертата следва да включва и обучение на отговорните за съответните кабинети лица, както и всички разходи по неговото обезпечаване. 3. Офертите, събирани от училищата, следва да включват и всички разходи за допълнителен, не лицензиран до момента на поръчката софтуер, необходим за функционирането на системата. 4. Офертата следва да има подробна ценова разбивка за всеки отделен компонент - хардуер, софтуер, инсталация и обучение, като в рамките на гаранционния период при необходимост от допълнително заявяване на даден компонент (например повреда на монитор по вина на Възложителя) Изпълнителят не следва да оферира по-високи цени от тези в офертата. 5. Минимален гаранционен срок на доставяното оборудване: 36 месеца, вкл. ремонт и подмяна на място. 6. Срок за инсталация на оборудването и извършване на обучение: до 45 дни от сключването на договор. Важно! Училището не разполага с компютърна мрежа в планираните за оборудване помещения и същата трябва да бъде изградена в рамките на офертата!

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/12/2012