Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Стоянка Младенова - 02 91451977, Людмил Аначков - 02 91451307, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451977, E-mail: mladenova.s@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър І" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на двама доставчици с независима инфраструктура за осигуряване на комуникационен канал 256 Kbps за достъп до мрежата на SWIFT. Обособените позиции са както следва: № 1 - "Избор на първи доставчик за осигуряване на комуникационен канал към достъп до мрежата на SWIFT"; № 2 - "Избор на втори паралелен доставчик за осигуряване на комуникационен канал към достъп до мрежата на SWIFT”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48812000

Описание:

Системи за информация във финансовата област


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на два комуникацонни канала 256 Kbps за достъп до мрежата на SWIFT.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

БНБ, пл. "Княз Александър І" № 1.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да бъде партньор на SWIFT за България. Всеки участник може да кандидатства само по една обособена позиция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За целите на класирането ще се взима предвид месечната абонаментна такса за предоставяните комуникационни услуги.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/01/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците представят следните документи: 1. Попълнена оферта съгласно образеца, подписана и подпечатана на всяка страница от представляващия дружеството. 2.Декларация или оторизационно писмо от участника, в уверение на това, че е партньор на SWIFT. 3.Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или в случай, че участникът е чуждестранно лице, еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен участника, който се представя в официален превод. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект: „Избор на двама доставчици с независима инфраструкутора за осигуряване на телекомуникационни услуги за достъп до мрежата на SWIFT”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя до 15:30 часа в срока за получаване на офертите. Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес www.bnb.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/01/2013