Версия за печат

BG-с. Кранево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Помощно училище интернат "Академик Тодор Самодумов", с. Кранево, ул. "Шипка" № 12, За: Мима Миткова Сапунджиева, България 9649, с. Кранево, Тел.: 0579 66502, E-mail: puikranevo@abv.bg, Факс: 0579 66502

Място/места за контакт: ПУИ "Акад.Тодор Самодумов"с.Кранево

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Чл. 14, ал.4, т.2 и чл. 101а и чл. 101б и сл.глава 8а от ЗОП Обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от І - Х клас при оПУИ "Академик Тодор Самодумов" с. Кранево по следните обособени позиции: 1. Хляб и хлебни изделия - Позиция 1 2. Месо, месни продукти и риба - Позиция 2 3. Основни хранителни продукти, мляко, млечни продукти - Позиция 3 4. Плодове, зеленчуци и консерви - Позиция 4

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15811100, 15100000, 15800000, 15300000

Описание:

Хляб
Месо и месни продукти
Различни хранителни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно ценово предложение и техническа спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПУИ "Академик Тодор Самодумов" с. Кранево, ул. "Шипка" № 12

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнителите трябва да извършат доставки на хранителни продекти, по обособените позиции за нуждите на ПУИ "Академик Тодор Самодумов" с. Кранево, подробно описани в Техническото задание. 2. Изисквания за качество-доставките на хранителни продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните; изискванията на нормативни документи на Българската агенция по безопасност на храните; изискванията на нормативни документи, свързани с детско-юношеско хранене; Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища; Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и задължително да бъдат придружени от сертификати за произход, сертификати за качество и обозначен срок на годност към момента на доставката. Пакетираните храни трябва да са етикетирани и маркирани съгласно Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните. - Всеки кандидат може да подава една оферта за една или няколко обособени позиции. - Ценовото предложение да е съгласно приложение 1 към документацията за участие. Всяка оферта следва да съдържа: 1. Оферта по образец на Възложителя. 2. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - копие заверено с подпис и печат; копие от документа за самоличност, когато участикът е физическо лице - копие заверено с подпис. 3. При участници обединения - документ, подписан отт лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия /споразумение, договор за обединение и др. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо оферта (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ Участника. 5. Проект на договор 6. Приложения: - Декларация по чл. 47, ал.1 и ал.2 т.3 от ЗОП - Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Декларация за запознаване с документацията и приемане условията на проекта на договора - Декларация за участие на подизпълнител - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Декларация за оборот - Декларация със списък на транспортните средства - Декларация със списък на обектите - Декларация за качество и годност на доставяните продукти - Административни сведения - Техническо предложение - Ценово предложение

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/12/2012 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и друга информация по процедурата са публикувани на официалната интернет страница на Община Балчик www.balchik.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2012