Версия за печат

BG-Самоков

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Професионална гимназия по туризъм, бул.Софийско шосе № 18, За: Теопия Димитрова Цаловска, България 2000, Самоков, Тел.: 072266427 66471, E-mail: pgtsamokov@abv.bg, Факс: 0722 66427

Място/места за контакт: бул.Софийско шосе № 18

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pgtsamokov.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.pgtsamokov.org/index.php/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Инженеринг, включващ проектиране и изграждане на: котелно на газ, в това число на комин и вътрешна газова инсталация; сградно отклонение от газозамерния пункт до котелното; отоплителна сградна инсталация и всички съпътстващи дейности за Обект: Сграда 1 и Сграда 2 на Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Проектиране на котелно на газ, в това число на комин и вътрешна газова инсталация; сградно отклонение от газозамерния пункт до котелното; отоплителна сградна инсталация и всички съпътстващи дейности за обект: сграда 1 и сграда 2 на Професинална гимназия по туризъм, гр. Самоков Изпълнение на котелно на газ, в това число на комин и вътрешна газова инсталация; сградно отклонение от газозамерния пункт до котелното; отоплителна сградна инсталация и всички съпътстващи дейности за обект: сграда 1 и сграда 2 на Професинална гимназия по туризъм, гр. Самоков – съгласно Техническо задание – Приложение № 9 от документацията за участие

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

123750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Самоков, ул. “Софийско шосе”18, гр. Самоков, ул. “Отец Паисий”21, Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя / управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Участниците трябва да отговарят на следните изисквания: 1.Оборотът от изпълнение на строително - монтажни дейности, сходни с предмета на поръчката, да бъде не по-малко от 247 500 лв. (2 пъти прогнозната стойност) без ДДС общо за последните три приключили финансови години (2009г., 2010г., 2011г.). Доказва се със заверени копия от баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 финансови години и Декларация, удостоверяваща обстоятелството, че кандидатът има оборот от 247 500 лв., без вкл. ДДС, общо за последните 3 /три/ години, с предмет, аналогичен на предмета на настоящата поръчка ; 2. Да разполага с необходимия квалифициран изпълнителски персонал и техника за изпълнение на поръчката. Доказва се с декларация (свободен текст); 3. Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с изискванията на чл. 3,ал.2 и ал.3 от Закона за камарата на строителите,за съответната категория строеж –трета група-строежи от енергийната инфраструктура-трета категория. Доказва се със заверено копие на удостоверение от Камарата на строителите. 4. Да е застрахован, съгласно изискването на чл. 171,ал.1 от Закона за устройство на територията. Доказва се със заверено копие от застрахователна полица; 5. Да е вписан в Регистъра на ДАМТН по чл.36 ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите и да има удостоверение от ДАМТН за дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност, като лице, което извършва: поддържане и ремонтиране на сградни газови инсталации. Доказва се със заверено копие на сертификата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА ТЕЖЕСТ 1. Цена за изготвяне на инвестиционен проект кт1 = 0,05; 2. Цена за изпълнение на строително-ремонтните работи съгласно приложената в конкурсната документация количествено-стойностна сметка: кт2 = 0,50; 3. Срок за изпълнение на предвидените СМР за обекта: кт3 = 0,30; 4. Гаранционен срок: кт4 = 0,15; Комплексна оценка = К1 х 0,05 + К2 х 0,50 + К3 х 0,30 + К4 х 0,15; К1 – оценка на предложената цена за изготвяне на инвестиционния проект; К2 – оценка на предложената цена за изпълнение на строително-ремонтните работи съгласно приложената в конкурсната документация количествено-стойностна сметка; К3 – Срок за изпълнение на предвидените СМР за обекта; К4 – оценка на оферирания гаранционен срок;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указания за участие, образци и приложения могат да бъдат намерени на интернет адрес на възложителя : www.pgtsamokov.org, посочен в настоящата Публична покана. Офертата се представя в непрозрачен запечатан плик, с надпис „Оферта за изпълнение на инженерингова услуга за обект: „Професионална гимназия по туризъм”. Върху плика участникът посочва и: адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Офертата трябва да съдържа: - Оферта по образец. - Ценово предложение за проектиране и извършване на СМР; - Техническо предложение с количествена сметка за извършване на СМР на обекта в съответствие с Техническото задание. - Декларация за оглед на обекта; - Парафиран проект за договор; - Резюме на план за безопасност и здраве за изпълнение на поръчката; - Копие от документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР; - Заверени копия от баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 финансови години; - Заверено копие на удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с изискванията на чл. 3,ал.2 и ал.3 от Закона за камарата на строителите,за съответната категория строеж –трета група-строежи от енергийната инфраструктура-трета категория - Заверено копие от удостоверение от ДАМТН за дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност, като лице, което извършва: поддържане и ремонтиране на сградни газови инсталации; - Заверено копие от застрахователна полица съгласно изискването на чл. 171,ал.1 от Закона за устройство на територията; Всеки участник има право да представи само една оферта. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящата покана и указанията за участие и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2012