Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на "В и К" ЕООД - гр. Стара Загора и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност” като услугата включва: провеждане на разговори в мрежата на оператора; провеждане на разговори с крайни потребители на други национални и международни (по ценови зони) оператори на мобилни и фиксирани мрежи; провеждане на разговори между приблизително 700 абоната в корпоративна група; пренос на данни „DATA” приблизително 100 абоната; възможност за провеждане на разговори в роуминг; преференциално предложение към работниците и служителите на дружеството; възможност за закупуване и/или подмяна на GSM апарати при преференциални условия по отношение на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора; възможност за преносимост на съществуващи телефонни номера. Срокът на изпълнение на поръчката е 12 месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32252000

Описание:

Телефони тип GSM


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизително 700 абоната в корпоративна група; пренос на данни „DATA” приблизително 100 абоната;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на дейност на „ВиК” ЕООД, гр. Ст. Загора, включваща следните общини: Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Опан, Гълъбово и Тополовград.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.За осъществяване на горните разговори, „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора ще използва предоставените от участника 700 телефонни номера (карти), като броят им може да се променя в зависимост от нуждите на възложителя. 2.За по-добра отчетност и контрол желаем да получаваме или ползваме подробна справка за проведените от всеки телефонен номер месечни разговори, съдържаща дата, час, продължителност, търсен номер и стойност на разговора. Да е възможен трансфер на данните в различни формати ( или поне в XLS). 3.Участниците да притежават валидна индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS, издадена от КРС (в цялост). 4.Срок на валидност на офертите – мин. 30 дни от крайния срок за получаване на офертата. 5.Начин на плащане – Плащането ще се извърши по банков път, в лева след издаване на фактура, съгласно дните на отложено плащане, като на фактурата е необходимо да бъде изписан номера на договора и датата на подписването му. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - копие на актуално състояние. - копие от валидна индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS, издадена от КРС (в цялост). - оригинал или копия на Удостоверения от КРС издадени на кандидата не по-рано от шест месеца от датата на подаване на офертата. - предлагана цена – в лева без ДДС, подписана и подпечатана от представляващия дружеството. Ц1 - Цена за месечна абонаментна такса; Ц2 - Брой безплатни минути за разговори извън корпоративна група към мобилната мрежа на оператора; Ц3 - Цена за разговори към всички мобилни и стационарни мрежи в страната (пакетна цена); Ц4 - Цена за международни разговори – оценява се средно-аритметична стойност между 3 зони; Ц5 - Цена за SMS – оценява се средно-аритметична стойност на SMS в собствена мобилна мрежа и SMS други национални мобилни мрежи; Т1 - Процент отстъпка при закупуване на нови мобилни устройства; T2 - Фиксирана от участника сума в лева в рамките на която „В и К” ЕООД Стара Загора може безплатно да придобие определен брой апарати; T3 - отложено плащане; T4 - други предложения. -срок на валидност на офертите – посочен в календарни дни /мин.30 дни/. -срок за отложено плащане -посочен в календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Виж Приложение №1-2стр., което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес в раздел " Профил на купувача", опция "Публични покани".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/12/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/12/2012