Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Николай Илиев, България 9000, Варна, Тел.: 052 688321, E-mail: n.iliev@vn.government.bg, Факс: 052 632365

Място/места за контакт: Областна администрация Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на работни станции/настолни компютри/-30 броя; лазерни печатащи устройства: черно печетащи-30 броя, цветно печатащи-1 брой, многофункционални-11 броя; сървъри-2 броя; скенери-2 броя; токозащитни устройства (UPS)-2 броя; факс апарат-1 брой

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 30232110, 30232130, 30213000, 30121410

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Лазерни принтери
Цветни принтери за отпечатване на текст и графика
Персонални компютри
Факс машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настолни компютри-30 броя; лазерни печатащи устройства: черно печетащи-30 броя, цветно печатащи-1 брой, многофункционални-11 броя; сървъри-2 броя; скенери-2 броя; токозащитни устройства (UPS)-2 броя; факс апарат-1 брой

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53449 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническата оферта трябва да бъде съобразена с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя. Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на доставката трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Офертата се подава за пълния обем от офис техниката, предмет на поръчката като не се допускат варианти. Срок за доставка-до 10 работни дни от сключване на договора с възложителя. Гаранционен срок на офис техниката и оборудването-минимум 2г. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни запечатани непрозрачни плика-плик 1"Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката" и плик 2 "Предлагана цена". В плик 1 се поставят : копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения-документ, подписан лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП(по образец); техническа оферта (по образец); декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец);декларация за приемане на условията в проекта на договор(по образец);декларация за приемане на условията на процедурата (по образец); административни сведения(по образец); списък на основните договори( по образец);списък на документите, съдържащи се в офертата. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Представя се декларация за съгласие за участие като подизпълнител. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се представят документи съобразно чл.56, ал.3 от ЗОП. В плик 2 се поставя ценовата оферта по образец. Срок на валидност на офертата-60 дни от крайния срок на получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/11/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на обществената поръчка, за която подава оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/11/2012