Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Стефан Младенов" №1, бл. 31, За: Стефка Широканска, България 1700, София, Тел.: 02 9493233, E-mail: s.shirokanska@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция "Правна дейност"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Измерване на импеданса на контур фаза-защитен проводник и съпротивление на мълниезащитни и заземителни инсталации в "Български пощи” ЕАД”, с шест обособени позиции

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50710000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За Обособена позиция І - РУ на "БП" ЕАД Западен регион - 8 134,00 лв., съгласно Техническо задание за Обособена позиция І; За Обособена позиция ІІ - РУ на "БП" ЕАД Северен централен регион, в т.ч. РСЦ Горна Оряховица - 4 276,30 лв., съгласно Техническо задание за Обособена позиция ІІ; За Обособена позиция ІІІ - РУ на "БП" ЕАД Североизточен регион - 6 935,04 лв., съгласно Техническо задание за Обособена позиция ІІІ; За Обособена позиция ІV - РУ на "БП" ЕАД Южен централен регион - 16 622,35 лв., съгласно Техническо задание за Обособена позиция ІV; За Обособена поцизия V - РУ на "БП" ЕАД Югоизточен регион, в т.ч. РСЦ Стара Загора - 5 613,73 лв., съгласно Техническо задание за Обособена позиция V; За Обособена позиция VІ - ЦУ на "БП" ЕАД, в т.ч. БРСЦ и почивни бази, СП "БФН" и СП "ИМС/Булпост" - 5 939,48 лв., съгласно Техническо задание за Обособена позиция VІ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47521 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пощенски станции, 28 областни пощенски станции, 5 Регионални управления, СП "БФН", СП "ИМС/Булпост", ЦУ на "БП" ЕАД, в т.ч. БРСЦ, РСЦ Горна Оряховица, РСЦ Стара Загора и 9 почивни бази

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническите задания към поканата за всяка една обособена позиция. Документи, които следва да се представят към офертата: 1. Данни за лицето, което прави предложението - справка за административни сведения за участника /Приложение №2/. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранно юридическо лице представя еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установено. 3. Участниците следва да представят валиден сертификат за акредитация от Българска служба по акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005, като орган за контрол от вида „С”. 4. Декларация, че уредите с които ще се извършват измерванията отговарят на изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2005 и валиден документ за извършено калибриране за точност на измерванията. 5. Декларация, че измерванията ще се извършват от лица с най-малко ІІІ-та квалификационна група по електробезопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. 6. Подписан и подпечатан проект на договор /Приложение № 4/; 7. Техническо предложение - изготвено от участника при спазване на техническото задание на възложителя за всяка една обособена позиция. 8. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение №3/ за всяка една обособена позиция. 8.1. Цените са твърди и не подлежат на преразглеждане за срока на договора; 8.2. Всички грешки или пропуски при изчисляването на предлаганите от участника цени са за негова сметка. Участниците, които кандидатстват за повече от една обособена позиция следва да подават документите по точки от 1 до 6 в един екземпляр. По точки 7 и 8 документи се подават за всяка една обособена позиция. Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата стойност на договора; - Документи удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят осигурява пълен достъп по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в раздел "Профил на купувача"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2012