Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Светла Владимирова по предмета на поръчката - 02 9145 1526; Мария Гешева по процедурата - 02 9145 1438;, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451438, E-mail: Gеsheva.M@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) през 2013 г., съгласно Приложение № 1а и Приложение № 1б". В поръчката има обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – "Абонамент и доставка на български периодични издания, съгласно Приложение № 1а "Списък на абонамента за български периодични издания за 2013 г."; Обособена позиция № 2 – "Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания, съгласно Приложение № 1б "Списък на абонамента за чуждестранни периодични издания за 2013 г.". Участниците могат да представят офертата за всички обособени позиции едновременно или само за една. Офертата следва да включва пълния обем на съответната обособена позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79980000, 79823000

Описание:

Услуги по абонамент за вестници и периодични издания
Услуги по доставка на печатни издания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата и заглавията, на които следва да се извърши абонамент и доставка на българските периодични издания са посочени в Приложение № 1а "Списък на абонамента за български периодични издания за 2013 г.", а количествата и заглавията на чуждестранните периодични издания са посочени в Приложение № 1б "Списък на абонамента за чуждестранни периодични издания за 2013 г.". Избраният за изпълнител участник по време на действие на договора, при необходимост, трябва да извършва доставки на допълнителни количества български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) през 2013 г. Количеството и видът на допълните периодичните издания, ще бъдат съгласно писмената заявка на възложителя. Допълнителните количества ще се заплащат по единични цени, посочени в предлаганата цена на избрания изпълнител участник за конкретната обособена позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Плевен, гр. Смолян

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният за изпълнител участник трябва да достави заявените български издания в опаковка, предпазваща ги от неблагоприятните външни влияния (овлажняване, замърсяване и др.): • в деня на тяхното отпечатване сутрин (между 7:15 ч. и 7:30 ч.) на адресите, посочени в Приложение № 2, като съботните и неделните издания, и тези от официалните празници, се доставят в първия работен ден след почивните; • вечерните издания на адрес, който ще бъде предоставен след подписване на договора на избрания за изпълнител участник, в срок до 21:30 часа; • съботно - неделните броеве на ежедневниците и съботните издания на "Банкеръ" и "Капитал", на адрес, който ще бъде предоставен на избрания за изпълнител участник след подписване на договора, в срок до 09:30 часа. • седмичните издания и тези с друга периодичност: в следващия работен ден след тяхното отпечатване и пускането им за разпространение. Българските периодични издания трябва да бъдат опаковани в отделни пакети (в опаковка, предпазваща ги от неблагоприятните външни влияния (овлажняване, замърсяване и др.), надписани за всеки абонат. Избраният изпълнител трябва да доставя заявените чуждестранни издания в опаковка, предпазваща ги от неблагоприятните външни влияния (овлажняване, замърсяване и др.) в срок до 2 (два) дни след пристигането им в България. В случай на промяна на адресите на доставка, посочени в Приложение № 3 и Приложение № 4, избраният изпълнител ще извършва доставката на периодичните издания, и на тези нови адреси.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/11/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника. 2. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3. Оферта, съгласно образеца на възложителя. 4. Предлагана цена, съгласно образеца на възложителя, за обособената позиция, за която се подава офертата - Приложение № 5а (цена за обособена позиция № 1) и/или Приложение № 5б (цена за обособена позиция № 2). 5. Списък на сключените договори с български издатели (представя се само от участник, който участва за обособена позиция № 1 - "Абонамент и доставка на български периодични издания, съгласно Приложение № 1а "Списък на абонамента за български периодични издания за 2013 г."). 6. Списък с основните договори, изпълнени през последните три години (2011 г., 2010 г. и 2009 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. 7. Копие от Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008. 8. Кратко описание на дейността на участника при организацията и доставката на периодични издания, вкл. оборудване с МПС и др. 9. Описание на организацията при рекламации за липси, дефекти в изданието и/или спряно издание. 10. Описание на опита и контакти с чуждестранни издателства в абонамента и доставката на чуждестранни периодични издания в областта на икономиката, финансите и банковото дело с приложени списъци на издателствата (представя се само от участник, който участва за обособена позиция № 2 - "Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания, съгласно Приложение № 1б , "Списък на абонамента за чуждестранни периодични издания за 2013 г."). 11. Баланс и отчет за приходи и разходи за 2011 година. 12. Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор. Документите се представят в оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител. При сключване на договор, избраният изпълнител/и предоставя/т гаранция за изпълнение: - 350 лева за Обособена позиция № 1 и 250 лева за Обособена позиция № 2 Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срок до 15:30 ч. на 30.11.2012 г. на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ. Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: "Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) през 2013 г., съгласно Приложение № 1а и Приложение № 1б", включително обсобената/ите позиция/ии, за която/които се участва. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай, че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя до 15:30 часа на 30.11.2012 г. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/11/2012