Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Людмил Аначков по предмета на поръчката - 02 91451307; Димитър Павлов по процедурата - 02 91451517;, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UTMS с национално покритие, за срок от три години.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000, 60000000, 64000000, 64200000, 64210000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Услуги на пощата и далекосъобщенията
Далекосъобщителни услуги
Услуги по пренос на данни и съобщения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 1 -"Списък и цени на предоставяните услуги" и Приложение № 2 - "Техническа спецификация на услугите и изискванията към изпълнителя"..

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно Приложение № 2 - "Техническа спецификация на услугите и изискванията към изпълнителя".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно Методика за определяне на комплексаната оценка за класиране на офертите в процедурата, неразделна част от настоящата покана. Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия “Икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 1. Цена - 40 т; 2.Срок за активиране на услуга по т.1.8 от Приложение № 1 - 20 т.; 3. Интервал на тарифиране - 20 т.; 4. Допълнителни бонуси, предлагани от участника - 20 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/11/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 3. Валидна индивидуална лицензия (разрешение), издадена от Комисията за регулиране на съобщенията за територията на Р България (копие, заверено "Вярно с оригинала"); 4. Общи условия за взаимоотношения с крайните потребители; 5. Оферта по образец. Подписва се от представляващия/ите дружеството съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а; 6. Предлагана цена - участниците представят предлаганата си цена, която се изготвя съгласно образеца, приложен в документацията – Приложение №1 – „Списък и цени на предоставяните услуги”. Подписва се и се подпечатва от представляващия/ите дружеството съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а. 7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан. Документите се представят в оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срок до 15:30 ч. на 28.11. 2012 г. на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ. Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UTMS с национално покритие". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай, че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя до 15:30 часа на 28.11.2012 г. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни, се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/11/2012