Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Стоянка Младенова - 02 91451977, Сава Добрев - 02 91451134, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451977, E-mail: mladenova.s@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър І" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на цифрови записващи устройства за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32333000

Описание:

Устройства за видеозапис или видеовъзпроизвеждане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Цифрови записващи устройства за системи за видеонаблюдение, съгласно Приложение № 1 - „Технически параметри на цифрови записващи устройства за системи за видеонаблюдение на Българската народна банка”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

БНБ, пл. "Княз Александър І" № 1.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да представи сертификат по ISO 9001:2008. 2. Цифровите записващи устройства да са с възможност за дистанционно наблюдение с помощта на софтуерен продукт „Network Client” 4.0 („Sensormatic Electronics”, USA) от няколко работни места едновременно. 3. Параметрите на цифровите записващи устройства за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка да отговарят на Приложение № 1 - „Технически параметри на цифрови записващи устройства за системи за видеонаблюдение на Българската народна банка”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена за доставка на цифровите записващи устройства - 60 т.; 2. Гаранционен срок на цифровите записващи устройства - 30 т; 3. Срок за доставка на цифровите записващи устройства - 10 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/11/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В офертата си участниците представят следните документи: 1. Попълнена оферта, съгласно образеца, подписана и подпечатана на всяка страница от представляващия дружеството. 2. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3. Декларация, че участникът е съгласен с условията на проекто-договора. 4. Сертификат по ISO 9001:2008. 5. Документ за възможността за дистанционно наблюдение на цифровите записващи устройства с помощта на софтуерен продукт „Network Client” 4.0 („Sensormatic Electronics”, USA) от няколко работни места едновременно, в случай, че участника е производител на устройствата. Ако участникът не е производител трябва да представи документ от производителя, че цифровите записващи устройства имат такава възможност. 6. Оторизационно писмо, издадено от производителя на цифровите записващи устройства, удостоверяващо правото за продажба на устройствата на територията на Република България (ако участникът не е производител). 7. Оторизационно писмо, издадено от производителя на цифровите записващи устройства удостоверяващо правото за извършване поддръжка на доставените устройства (ако участникът не е производител). Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на цифрови записващи устройства за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес www.bnb.bg. Забележка: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/11/2012