Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл.,,21-ви септември" № 6, За: Николай Ангелов-Кмет, Р. България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://balchik.bg/bg/infopage/1056-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационния зимен сезон 2012/2013 година, разпределена на територията на Община Балчик и обособена по позиции”, както следва: • позиция №1, с. Стражица- от разклона с. Стражица - с. Стражица- Кулака – гр. Балчик - 8.5 км. • позиция № 2, с. Сенокос с общо 18.6 км- разклона от с. Безводица до с. Безводица - 1.6 км.; разклона от с. Дъбрава до с. Дъбрава- 6 км.; с. Сенокос- Карвуна- Храброво- 11км.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

На територията на община Балчик., с обхват посочените общински пътища с дължина на общинската пътна мрежа -27,10км, като всеки посочен район представлява обособена позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общинска пътна мрежа на територията на Община Балчик,разпределена и обособена по позиции.

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Качествено и при спазване на техническите правила и нормативи за зимно поддържане на пътищата, присъщи за този вид дейност.Да бъдат спазени условията за нормална експлоатация на поддържаната пътна мрежа при зимни условия.Техническото предложение да е съобразено с посочените от Възложителя условия,а именно:-наличието на закупени от Община Балчик гребла за почистване на общинската пътна мрежа, които ще бъдат използвани от изпълнителите при извършване на договорените работи.• Всеки кандидат може да подава оферта само по една обособена позиция, която да е съобразена с изискванията на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/11/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://balchik.bg/bg/infopage/1056-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/11/2012