Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Задължителна годишна застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите във „В и К” ЕООД, гр.Стара Загора.Съгласно чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Освен това трудова е и злополуката, станала с осигурен по чл. 4, ал. 1 и 2 КСО по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер; до мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден или до мястото за получаване на възнаграждение.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66512100

Описание:

Застраховка "Злополука"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По приложен списък на персонала – приблизително 809 човека, който е само на хартиен носител.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „ВиК” ЕООД – гр. Стара Загора

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Място на изпълнение: ЦУ на „ВиК” ЕООД – гр. Стара Загора; 2.Начин на образуване на цената: Цената е в български лева и се формира като обща сума от застрахователните премии на всички работници и служители на Дружеството и с включен 2% данък ЗП; 3.Срок за изпълнение на услугата: Дванадесет месеца от датата на сключване на застраховката; 4.Начин на плащане: Разсрочено на вноски по банкова сметка; 5.Качество на услугата: Застраховките следва да бъдат извършени от лицензиран застраховател, притежаващ разрешение от Комисията за финансов надзор за извършване на застрахователна дейност и в съответствие с действащия Закон за застраховане. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Административни сведения за лицето, което прави предложението. - Копие от актуално състояние. - Копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност; - Копие на решение на „Комисията за финансов надзор”. - Предлагана цена – формирана като обща сума от застрахователните премии на всички работници и служители на Дружеството, в лева без ДДС, подпечатана и подписана от представляващия Дружеството. - Начин на плащане. - Общи условия. - Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/11/2012