Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховка „Имущество” на сгради на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора.Застрахователят, предоставя срещу платена премия, застрахователна защита на имуществените права на дружеството при настъпване на следните рискове: пожар, природни бедствия, злоумишлени действия на трети лица, изтичане на вода, свличане и срутване на земни пластове и земетресение.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66515100

Описание:

Застраховка "Пожар"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно Приложиние №1- 23 стр., коeто може да получите на горепосочения интернет адрес на профила на купувача.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „ВиК” ЕООД – гр. Стара Загора

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Цената е в български лева и се формира, като обща сума на застрахователната премия за всички застраховани обекти на Дружеството. 2.Качество на услугата: Застраховките следва да бъдат извършени от лицензиран застраховател, притежаващ разрешение от Комисията за финансов надзор за извършване на застрахователна дейност и в съответствие с действащия Закон за застраховане. 3. Срок за изпълнение: Дванадесет месеца от датата на сключване на застраховката. 4. Начин на плащане: Разсрочено /на 4 вноски/, по банкова сметка на Изпълнителя. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на актуално състояние. - Копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност; - Копие на решение на „Комисията за финансов надзор”. - Предлагана цена за изпълнение на услугата – в български лева, като обща сума от застрахователните премии на всички застраховани сгради на Дружеството и с включен 2 % данък ЗП, подписана от представляващия дружеството и подпечатана. - Начин на плащане. - Срок за изпълнение. - Общи условия за застраховане на имущества. - Срок на валидност на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/11/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/11/2012