Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СНЦ "МИГ - Карнобат", ул. "Димитър Полянов" № 2, За: инж. Щерьо Черногоров; Минка Димитрова - Минчева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 22249, E-mail: migkarnobat@mail.bg, Факс: 0559 22249

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mig-karnobat.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.mig-karnobat.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Провеждане на изследвания и проучвания за нуждите на "МИГ - Карнобат" по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Изследване степен на публичност и информираност по прилагане стратегията на територията на МИГ - Карнобат"; Обособена позиция № 2 "Изследване на нагласа и намерения сред гражданите на територията на МИГ за кандидатстване по първа покана"; 3.Обособена позиция № 3 "Проучване относно прилагане стратегията на МИГ 2012 г. по основни сектори". Във връзка с: Изпълнение на Стратегия за местно развитие на «МИГ-Карнобат» с № 41-04-24/07.11.2011 г. Изпълнение на мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Изпълнение на тристранен договор за финансиране: № РД-50-93/13.06.2012 г. между СНЦ „МИГ-Карнобат”, МЗФ и ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция; Изпълнение на бюджет по Мярка 431-1 за 2012 г. на „МИГ-Карнобат”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79311000

Описание:

Услуги, свързани с проучвания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1 "Изследване степен на публичност и информираност по прилагане стратегията на територията на МИГ - Карнобат": - Целеви групи: населението по сектори и представителства от град Карнобат и 30 населени места; - Административен и географски обхват на проучването: община Карнобат, с административен център гр. Карнобат и селата: Аспарухово, Венец, Глумче, Детелина, Добриново, Драганци, Драгово, Деветак, Деветинци, Екзарх Антимово, Железник, Житосвят, Зимен, Искра, Кликач, Крумово Градище, Крушево, Козаре, Мъдрино, Невестино, Огнен, Раклица, Соколово, Сърнево, Смолник, Сан Стефано, Сигмен, Церковски, Черково и Хаджиите. Обособена позиция № 2 "Изследване на нагласа и намерения сред гражданите на територията на МИГ за кандидатстване по първа покана": - Целеви групи: населението по сектори и представителства от град Карнобат и 30 населени места; - Административен и географски обхват на проучването: община Карнобат, с административен център гр. Карнобат и селата: Аспарухово, Венец, Глумче, Детелина, Добриново, Драганци, Драгово, Деветак, Деветинци, Екзарх Антимово, Железник, Житосвят, Зимен, Искра, Кликач, Крумово Градище, Крушево, Козаре, Мъдрино, Невестино, Огнен, Раклица, Соколово, Сърнево, Смолник, Сан Стефано, Сигмен, Церковски, Черково и Хаджиите. Обособена позиция № 3 "Проучване относно прилагане стратегията на МИГ - 2012 г. по основни сектори": - Целеви групи: населението по сектори и представителства от град Карнобат и 30 населени места; - Административен и географски обхват на проучването: община Карнобат и селата: Аспарухово, Венец, Глумче, Детелина, Добриново, Драганци, Драгово, Деветак, Деветинци, Екзарх Антимово, Железник, Житосвят, Зимен, Искра, Кликач, Крумово Градище, Крушево, Козаре, Мъдрино, Невестино, Огнен, Раклица, Соколово, Сърнево, Смолник, Сан Стефано, Сигмен, Церковски, Черково и Хаджиите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

14850 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на община Карнобат, с административен център гр. Карнобат и 30 населени места

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изследванията и проучванията да бъдат оформени като анализи, доклади, препоръки и информационни слотове. Изпълнението на поръчката включва изготвяне и на Окончателен обобщен доклад. За визуализация на доклада да бъдат представени пълен набор от информационни материали. 2.Проучването да бъде надлежно обявено в регионални и/или местни медии, в социалните мрежи и на електронната страница на "МИГ - Карнобат". 3.Предвид особеностите на Програмата за развитие на селските райони, Лидер и неговото прилагане Изпълнителят трябва да обезпечи екип с нужната експертна подготовка. 4.В предложената цена (в български лева) да бъдат включени всички разходи за провеждане на изследванията и проучванията, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание. 5.Срок за изпълнение на услугата – до 18 декември 2012 г., считано от датата на сключване на договора. 6.Срок на валидност на офертите - 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подаването им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. Оценката на офертите за всяка от обособените позиции се извършва по следната формула: КО = ТО + ФО. Показатели за оценка: ТО - техническа оценка; ФО - финансова оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/11/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката са публикувани в профила на купувача, посочен в публичната покана. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба, на следния адрес: СНЦ "МИГ - Карнобат", ул. „Димитър Полянов” № 2, гр. Карнобат, п. код 8400, в срок до 16,00 часа на 13.11.2012 г. На плика трябва да бъде посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес, както и да бъде изписан следния текст: „За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Провеждане на изследвания и проучвания за нуждите на "МИГ - Карнобат", по три обособени позиции.”

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/11/2012