Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СНЦ "МИГ - Карнобат", ул. "Димитър Полянов" № 2, За: инж. Щерьо Черногоров; Минка Димитрова - Минчева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 22249, E-mail: migkarnobat@mail.bg, Факс: 0559 22249

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mig-karnobat.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.mig-karnobat.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Провеждане на обучения за създаване на капацитет на "МИГ - Карнобат", по три обособени позиции: 1. "Обучение на членовете на екипа, Управителния съвет (УС) и Контролния съвет (КС)"; 2."Обучения на местни лидери на тема: "Прилагане на подхода Лидер на местно ниво по сектори на развитие"; 3."Обучения за местни лидери на тема: "Мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие по сектори". Във връзка с: Изпълнение на Стратегия за местно развитие на "МИГ - Карнобат" с № 41-04-24/07.11.2011 г. Изпълнение на мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Изпълнение на тристранен договор за финансиране:№ РД-50-93/13.06.2012 г., сключен между МЗХ, ДФ "Земеделие" - РА и СНЦ "МИГ-Карнобат”; Изпълнение на бюджет по Мярка 431-1 за 2012 г. на "МИГ-Карнобат”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79632000

Описание:

Услуги, свързани с обучение на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1. "Обучение на членовете на екипа, Управителния съвет (УС) и Контролния съвет (КС)": Основни параметри на обучението: - Брой на обученията: 3 обучения за 2012 г. за 14 човека; - Времетраене на обученията: общо 3 дни Обособена позиция № 2."Обучения на местни лидери на тема: "Прилагане на подхода Лидер на местно ниво по сектори на развитие": Основни параметри на обучението: - Брой обучения: 1 обучение за 2012 г. за 40 човека; - Времетраене на обучението: 2 дни Обособена позиция № 3."Обучения за местни лидери на тема: "Мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие по сектори": Основни параметри на обучението: - Брой обучения: 1 обучение за 2012 г. - 5 сектора х 15 човека; - Времетраене на обучението: 2 дни

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Карнобат

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнителят трябва да обезпечи екипно обученията, предвид на което трябва да подходи професионално към всяка от темите и да кандидатства само за тези теми/тема, по които има най-добра ресурсна и експертна подготовка, имайки в предвид особеностите на Програма за развитие на селските райони, Лидер и неговото прилагане. 2.В предложената цена (в български лева) да бъдат включени всички разходи за организиране и провеждане на обученията, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание. 3.Срок за извършване на обученията – до 20 декември 2012 г., считано от датата на сключване на договора. 4.Срок на валидност на офертите - 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подаването им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. Оценката на офертите за всяка от обособените позиции се извършва по следната формула: КО = ТО + ФО. Показатели за оценка: ТО - техническа оценка; ФО - финансова оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/11/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката са публикувани в профила на купувача, посочен в публичната покана. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба, на следния адрес: СНЦ "МИГ - Карнобат", ул. „Димитър Полянов” № 2, гр. Карнобат, п. код 8400, в срок до 16,00 часа на 12.11.2012 г. На плика трябва да бъде посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес, както и да бъде изписан следния текст: „За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Провеждане на обучения за създаване на капацитет на "МИГ - Карнобат", по три обособени позиции.”

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/11/2012