Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Общинско предприятие "Общински имоти", ул. "Шейново" № 24, ет. 1, За: Тина Писарова; Роза Иванова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 840801; 0885 580588, E-mail: tinapisarova@yahoo.com

Място/места за контакт: Общинско предприятие "Общински имоти"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: www.burgas.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Преустройство и смяна предназначението на самостоятелен обект за обществено хранене в административна сграда за функциите на Служба „Военна полиция” в поземлен имот с идентификатор 07079.610.320 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Константин Фотинов” №1

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Изисквания при изпълнение на поръчката, на основание чл. 101 б, ал.1, т.3. от ЗОП . Количеството и обема на СМР-та са съгласно техническото задание и количествената сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас, ул. „Константин Фотинов” №1

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката, на основание чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП: Участникът трябва да е реализирал общ оборот от дейността си и специфичен оборот от строителна дейност общо за последните три финансови години – 2009, 2010 и 2011 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в стойности, както следва - общ оборот в размер не по-малко от 500 000 лв. (петстотин хиляди лева) без вкл. ДДС, от които не по-малко от 300 000 лв. (триста хиляди лева) без вкл. ДДС специфичен оборот от строителна дейност; За доказване на тези обстоятелства участникът следва да представи декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 ЗОП (Приложение-Образец № 3А) за общия оборот от дейността си и оборота от строителна дейност и копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години – 2009, 2010 и 2011г., подписани и подпечатани от участника на всяка страница, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен; Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за 2012 година. Представя се: а) заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност за 2012 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) и б) представляващият участника декларира и се задължава в декларация (Приложение-Образец № 3А) да осигури такава застраховка за целия срок на договора. Изисквания и доказателства за наличието на техническите възможност, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката: Участникът трябва да е изпълнил общо за последните 5 (пет) календарни години (от м. октомври 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г. до момента на подаване на офертата) или в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, минимум: - най-малко 2 (два) броя договори, с предмет изграждане и/или основен ремонт и реконструкция на нови обществено обслужващи сгради за обитаване и/или настаняване (социални домове, хотели, училища, детски градини и др. от тази категория). Участникът следва да представи декларация по образец (Приложение-Образец № 3Б), съдържаща списък на основните договори с предмети, посочени в настоящата точка, изпълнени от участника през последните пет календарни години (от м. октомври 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011г. до момента на подаване на офертата) включително стойностите, датите и контрагентите, придружени с препоръки за добро изпълнение. Да се представят препоръки с посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които Възложителят може да получи допълнителна информация; препоръките следва да се отнасят конкретно за обектите по настоящата точка, посочени в декларацията (Приложение-Образец № 3Б) . Участниците не трябва да посочват в списъка други обекти извън гореизискваните. Участникът следва да представи препоръки за изпълнените договори, както следва: - минимум 2 броя препоръки за посочените в настоящата точка договори за изграждане и/или основен ремонт и реконструкция на нови обществено обслужващи сгради за обитаване и/или настаняване (социални домове, хотели, училища, детски градини и др. от тази категория). И всички остнали изисквания, подробно описани в документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател П1 "Предлагана цена" с относителна тежест 40, показател П2 "Предложен срок за изпълнение на поръчката" с относителна тежест 10, показател П3 "Техническо предложение за изпълнение на поръчката" с относителна тежест 50, като относителната тежест на този показател представлява сбора от оценката на три подпоказателя, а именно П3 = (П3.1 + П3.2 + ПЗ.3) = ..... (брой точки), където подпоказател П3.1 е " Технологична последователност на строителните процеси", подпоказател П3.2 е "Ефективност на организацията и управлението на обекта" и подпоказател П3.3 е "Адекватност на планираните ресурси за изпълнение на поръчката". Максималната стойност на комплекната оценка е 100 точки. Комплексната оценка /КО/ се определя по формулата КО = П 1 + П 2 + П 3. На първо място ще бъде класиран участникът, получил най-висока стойност на КО.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/11/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес. Офертата следва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик в деловодството на ОП "Общински имоти", на адрес гр. Бургас, ул. "Шейново" № 24, ет. 1, всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Офертата на участника задължително съдържа: 1. Оферта Приложение–Образец № 1, подписана от участника, и съдържаща: 1.1. Наименованието на участника, седалище и адрес на управление, ЕИК/Булстат и адрес за кореспонденция, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или постоянен и настоящ адрес и телефон, когато участникът е физическо лице, телефон, и по възможност факс и електронен адрес; 1.2. Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 90 дни календарни дни, считано от датата, определена в публичната покана за краен срок за получаване на офертите; 1.3. Гаранционни срокове за изпълнените СМР – предмет на настоящата поръчка. 1.4. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3. Декларация за доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 50, ал. 1 от ЗОП – Приложение-Образец № 3А; 4. Декларации за доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците по чл. 51, ал. 1 от ЗОП - Приложения-Образци № 3Б, 3В и 3Г; 5. Ценово предложение – Приложение-Образец № 2. Участниците след подробен оглед и запознаване с условията на поръчката да представят ценово предложение, което да съдържа: обща цена за изпълнение на поръчката, посочена в български лева, с включен ДДС. Забележка: Предложената от участника обща цена не следва да надвишава прогнозната стойност от 264 000 лева без вкл. ДДС. 6. Попълнена количествена сметка Приложение-Образец № 2А; 7. Предложение за изпълнение на поръчката съгласно чл. 101в, ал. 1, т. 2 от ЗОП – Приложение-Образец № 3. 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Приложение-Образец № 4; 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП – Приложение-Образец № 4А; 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП – Приложение-Образец № 5; 11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложение-Образец № 5А; 12. Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 2 и 4 от ЗОП – Приложение-Образец № 6; 13. Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП – Приложение-Образец № 6А; 14. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки – Приложение-Образец № 7; 15. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение-Образец № 8; 16. Декларация за участие на подизпълнители в изпълнението на обществената поръчка – Приложение – Образец № 9А /ако е приложимо/; 17. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в изпълнението на обществената поръчка – Приложение – Образец № 9Б /ако е приложимо/; 18. Проект на договор – Приложение-Образец № 10; 19. Административни сведения за участника – Приложение-Образец № 11; 20. Образец за оформяне на плика с офертата – Приложение-Образец № 12.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/11/2012