Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската Народна Банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Андреана Петрова, Георги Георгиев - тел. 02 91451527, Република България 1000, София, Тел.: 02 9451556, E-mail: Petrova.A@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ, гр. София.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000, 39200000, 39130000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Обзавеждане
Мебелировка за офиса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложения № № 1,2

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания към участниците: 1. Да имат положителен финансов резултат за последните 3 /три/ години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), видно от отчетът за приходи и разходи; 2. Да имат реализирани минимум три подобни поръчки през последните 3 (три) години, видно от представения списък на основните договори; 3. Да притежават актуални оторизационни писма от производителя и/или представител на производителя за територията на Република България, че участникът има право да доставя, монтира и дава гаранционен срок за мебелното обзавеждане, в случаите когато участникът не е производител; 4. Да притежават валидни сертификати, описани подробно в т. 4 от раздел "Допълнителна информация" от настоящата покана или еквивалентни на тях докуменит;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена за изпълнение на поръчката с включени всички разходи - максимална оценка - 60 точки 2. Срок за доставка и монтаж на мебелното обзавеждане - максимална оценка - 25 точки 3. Гаранционен срок на мебелното обзавеждане – максимална оценка - 15 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/11/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които участниците следва да представят в офертата си: 1. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод; 2. Баланс и отчет за приходи и разходи за 2009 г., 2010г. и 2011 г.; 3. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, действащи през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) с посочване на стойностите, датите и получателите, както и свързани с тях препоръки за добро изпълнение от възложителите на завършените поръчки - минимум 3 препоръки; 4. Участниците представят следните актуални към датата на подаване на офертата сертификати или техни еквиваленти, подробно описани в т. 3 от Приложение №2: 4.1. БДС EN 717; 4.2. БДС ЕN 14322, БДС ЕN 14323; 4.3. БДС ЕN 310, 311, 317, 319, 321; 4.4. БДС EN 13761; 4.5. БДС EN 1335-1; 4.6. БДС EN 1335-2; 4.7. БДС EN 1335-3; 4.8. БДС EN 1021-1; 4.9. БДС EN 1021-2; 4.10. БДС EN 12947-2; 4.11. БДС ЕN ISO 105 B02; 4.12. EN ISO 9001:2008 Представя се от участника и от производителя на всяко едно мебелно обзавеждане (в случай че участника е различен от производителя); 4.13. EN ISO 9001:2008 от производителя на вложения обков, доказващ качеството на обкова; 5. Оторизационно писмо от производителя на всяко мебелно обзавеждане или от представител на производителя за България, че участникът има право да доставя, монтира и дава гаранционен срок за мебелното обзавеждане, когато участникът е различен от производителя; 6. Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от възложителя; 7. Декларация за приемане условията на проекта на договор; 8. Декларация за подизпълнител/и. Участникът прилага декларация, независимо дали ще използва или няма да използва подизпълнител/и. В случай че, участник предвижда използването на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката, посочва същия/те, както и дела на тяхното участие. 9. Техническо предложение на всяко едно предложено мебелно обзавеждане, предмет на поръчката, изготвено съгласно „Технически изисквания към мебелното обзавеждане” - Приложение № 2, с описание на вложените при производството му материали. Документите в офертата следва да бъдат представени на български език.Всички документи трябва да бъдат в една от следните форми:Оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/ите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, може да бъде получена на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Офертата следва да бъде представена на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I. Офертата следва да бъде с надпис: Оферта за участие в обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 с предмет: "Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ в гр. София". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. При сключване на договор, избраният изпълнител предоставя гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % от сумата, посочена в т. 8 от офертата му. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/11/2012