Версия за печат

BG-Девня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Васил Левски", ул."Капитан Петко" №26, За: Георги Петков Петков, Република България 9160, Девня, Тел.: 0519 98181, E-mail: soudevnya@abv.bg, Факс: 0519 98181

Място/места за контакт: ул."Капитан Петко" №26, етаж , стая 218

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.soudevnya.eu.

Адрес на профила на купувача: www.soudevnya.eu www.devnia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на неупотребявана отоплителна система и демонтаж на съществуващата отоплителна система в СОУ „Васил Левски” и СОУ „Васил Левски” – филиал, град Девня”. Техническите параметри - описание на техническите показатели и критерии на които следва да отговаря отоплителната система обект на закупуване, гаранционните срокове, сроковете на изпълнение на доставката и монтажа на отоплителната система, демонтажа на съществуващата отоплителна система и пробите за въвеждане в експлоатация са подробно разписани в Приложение №9 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ.Поръчката включва доставка и монтаж на неупотребявана отоплителна система и демонтаж на съществуващата отоплителна система в учебното заведение и филиала към него. Извършване на задължителни проби за въвеждане в експлоатация на системата. Предмет на поръчката включва доставка на един брой водогреен, чугунен, нафтов котел с топлинна мощност Q=580 kW и отоплителна инсталация за основната сграда на СОУ „Васил Левски” и филиала към него.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45331100

Описание:

Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подмяна на един брой котел и 48 броя радиатори, подробно описани в Приложение №9 от документацията - Техническо задание

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Девня, СОУ "Васил Левски" и СОУ "Васил Левски" - филиал

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с нормативните изисквания на Глава осма "а" от ЗОП и изискванията на Възложителя, като се използват Приложенията по образец. 2.Място на изпълнение - гр.ДЕВНЯ, обл. ВАРНА, ул.”Капитан Петко” 26, сградата на СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” и СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – филиал. 3.Срок на валидност на офертата - най-малко 60 /шестдесет/ календарни дни включително от датата на отваряне на офертите. 4.Финансови условия : 4.1 Общата стойност на поръчката се формира като сума от единична цена в лева без включен ДДС за всяка позиция по приложената количествено-стойностна сметка. 4.2 В общата стойност на поръчката са включени всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката. 4.3Офертата следва да бъде изготвена за цялостно изпълнение на поръчката. 5. Изпълнителят на обществената поръчка да спазва всички правила и норми по техника на безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, организация на движението и опазване на околната среда, описани в Правилници, Наредби и други нормативни документи, свързани с предмета на поръчката. 6. Изискванията на възложителя към техническите възможности и квалификацията на участниците в процедурата са: 6.1. Към датата на представяне на офертата участникът да разполага с отговорник за безопасността и здравето на служителите при извършване на СМР; 6.2. Към датата на представяне на офертата участникът да разполага с отговорник по контрола на качеството; 6.3. Към датата на представяне на офертата участникът да разполага със собствено и/или наето техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. 7. При изпълнение на поръчката, Изпълнителят да спазва изискванията на НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. 8. Качеството на влаганите материали, ще се доказва с декларация за съответствие на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгл. Наредба за съществените изисквания съм строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти). 9. След приключване изпълнението на поръчката, Изпълнителя следва да представи: Декларация, че обекта е изпълнен съгласно изискванията на НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане; цялата техническа документация на котела и Декларации за съответствие на вложените материали.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/10/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е публикувана в профил на купувача на адрес: www.soudevnya.eu и в профила на Община Девня на адрес: www.devnia.bg, в раздел "Обществени поръчки". Документацията за участие ведно с приложените към нея образци може да бъде изтеглена от интернет страницата на СОУ "Васил Левски", град Девня или от интернет страницата на община Девня - www.devnya.bg. Всяка оферта следва да съдържа: 1.Оферта - Приложение №1 в оригинал. В офертата си участниците да посочат срок на валидност не по-малък от 60 /шестдесет/ календарни дни включително от датата на отваряне на офертите. 2. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участника е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност заверено от участника. 3. Сведения за участника (в оригинал) - Приложение № 7. 4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (в оригинал) - Приложение № 2. 5. Ценова оферта - Приложение № 3, с приложена към него количествено-стойностна сметка, (поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "предлагана цена"), както и нотариално заверен препис от пълномощното на лицето, подписващо офертата, ако последната е подписана от различно от представляващия участника лице. 6. Към датата на представяне на офертата участникът да разполага с отговорник за безопасността и здравето на служителите при извършване на СМР, удостоверено с Декларация - свободен текст, с приложени към нея доказателства – заверени за вярност копия. 7. Към датата на представяне на офертата участникът да разполага с отговорник по контрола на качеството, удостоверено с Декларация - свободен текст, с приложени към нея доказателства – заверени за вярност копия. 8. Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (по образец № 4) – оригинал/оригинали. 9. Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (по образец № 5) – оригинал/оригинали. 10. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, съдържаща вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители (по образец № 6) – оригинал. 11. Декларация /свободен текст/ в оригинал, че участникът разполага към датата на представяне на офертата със специалист - котли, притежаващ Свидетелство за придобита правоспособност да обслужва водогрейни котли с високо налягане ІІІ степен. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и или когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение, което не е юридическо лице, следва да се представят документите съгласно разпоредбите на ЗОП – чл.56, ал.2, ал.3 и ал.4.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/10/2012