Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Стефан Кръстанов - по предмета на поръчката - 02 9145 1266; Зорница Гочева по процедурата - 02 9145 1552;, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451552, E-mail: Gocheva.Z@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментна поддръжка, допълнителни услуги и допълнителни лицензи за информационна система „Микси”. Поръчката включва изпълнение на следните услуги и доставки: 1. абонаментна поддръжка и обслужване в БНБ на текущата версия, както и на всяка актуализация на версията, на информационната система с лицензи „Управление на документооборота“ наричана за краткост по-долу ИС Микси, в конфигурация: 1.1. сървър М 2000; 1.2. основен модул 50 (петдесет) клиента М 2000; 1.3. 1 (един) модул „Заседания“; 1.4. 15 (петнадесет) модула „Кредитен регистър“; 1.5. 50 (петдесет) комплекта модули „Задачи“ и „Услуги“. Абонаментна поддръжка и обслужване се извършва и за допълнително осигурени брой модули по т. 1.2-1.5, чрез новозакупени по този договор лицензи по реда на т. 4. 2. Предоставяне на право на ползване на възложителя на всички актуализации на версията на ИС Микси в конфигурация по т. 1, както и на допълнително осигурени брой модули, чрез новозакупените лицензи по реда на т. 4. 3. Услуги по миграция на данни и конфигурация до последна версия на сървъра към момента на подписване на договора. 4. Доставка и инсталация на нови лицензи за отделните модули по т.1, т. 1.2. – 1.5. за клиенти, след получаване на писмена заявка на Възложителя. В заявката се посочват видът и количеството на новите лицензи, които следва да бъдат доставени и инсталирани. 5. Обучение за работа с ИС Микси на служители на възложителя, при необходимост след получаване на писмена заявка за това. В заявката се посочват часовете на обучението, както и времето и срока, в който следва да се проведе обучението.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72253200

Описание:

Поддържане на системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката и инсталацията на новите лицензи, както и обучението за работа с информационната система се извършват в количество и обем, съгласно писмената заявка на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В случай че участникът е производител на информационната система Микси, той следва да представи декларация или друг документ доказващ авторство, подписан от лицето/ата представляващо/и производителя. В случай че участникът е оторизиран да участва в процедурата от производителя на системата представя оторизационно писмо или друг документ издаден и подписан от лицето/ата представляващо/и производителя на систмата, доказващ правото този участник да участва в процедурата и да извърши услугите и доставките, включени в предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно Методика за определяне на комплексаната оценка за класиране на офертите, неразделна част от настоящата покана. Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия “Икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 1. Годишната абонаментната такса за поддръжка и обслужване на ИС Микси - 60 точки. 2. Цената на услугите по миграция на данни и конфигурация до последна версия на сървъра към момента на подписване на договора - 15 точки; 3. Цената за доставка на нови лицензи за отделните модули за клиенти по чл.1, ал. 1, т. 2 - 5 от проекта на договор - 10 точки; 4. Цената за инсталация на нови лицензи за отделните модули за клиенти по чл. 1, ал. 1, т. 2 - 5 от проекта на договор - 10 точки; 5. Цена за обучение за работа с ИС Микси на час - 5 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/10/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника. 2. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3. Попълнена и подпечатана оферта съгласно образеца, приложен в закупената документация. Подписва се и се подпечатва (на всяка страница) от представляващия/ите дружеството съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а, като се прилага съответното пълномощно. 4. В случай че участникът е производител на информационната система Микси, той следва да представи декларация или друг документ доказващ авторство, подписан от лицето/ата представляващо/и производителя. В случай че участникът е оторизиран да участва в процедурата от производителя на системата представя оторизационно писмо или друг документ издаден и подписан от лицето/ата представляващо/и производителя на систмата, доказващ правото този участник да участва в процедурата и да извърши услугите и доставките, включени в предмета на поръчката. 5. Техническо предложение на участника, в което се посочват какви действия ще бъдат включени в услугите по миграция на данни и конфигурация до последна версия на сървъра. Документите се представят в оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срок до 15:30 ч. на 31.10.2012 г. на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ. Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка, допълнителни услуги и допълнителни лицензи за информационната система "Микси." Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя до 15:30 часа на 31.10.2012 г. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/10/2012