Версия за печат

BG-Девня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Девня, бул."Съединение" № 78, За: Елка Илиева Иванова - Секретар на Община Девня, РБългария 9162, Девня, Тел.: 0519 47032;0519 47027, E-mail: elka_ilieva@abv.bg, Факс: 0519 47012

Място/места за контакт: гр. Девня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача: www.devnya.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали, компютърни консумативи и формуляри за нуждите на Община Девня”. Доставката включва: Периодично повтарящи се доставки по заявка за нуждите на Община Девня по спецификация – приложение № 2. Действителния обем по изпълнение на поръчката се определя според конюнктурата в Община Девня. Възложителят има право да закупува и допълнително възникнали артикули извън посочените в спецификацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39263000

Описание:

Офис принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Действителния обем по изпълнение на поръчката се определя според конюнктурата в Община Девня. Възложителят има право да закупува и допълнително възникнали артикули извън посочените в спецификацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Девня, общ. Девня, област Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят: 1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият - при участници обединения – заверено копие, както и заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице - за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Техническото предложение в оригинал – по образец № 2; 4.Проект на договор, попълнен само с административните данни на участника – надлежно заверен и подпечатан на всяка страница – по образец № 4. 5.Ценовото предложение на участника в оригинал - по образец № 3; 6. Предложение в оригинал - по образец № 1; 7. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива и поизпълнителя е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност, когато подизпълнителя е физическо лице; 8. Декларация от подизпълнителите, ако са предвиждат такива за съгласие за участие в поръчката – свободен текст. 9.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по предходната точка първа - Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице - се представя в официален превод.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100) : К = К1+ К2+К3 - Най – ниска предложена крайна цена за доставка в лева без ДДС с относителна тежест К1 – 50 %; - Срок за доставка след подадена заявка в календарни дни с относителна тежест К2 – 10% - Срок на отложено плащане в календарни дни с относителна тежест К3- 40% Забележка: Подробно описание на ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА се съдържа в Приложение №3 към документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/10/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е публикувана в профил на купувача на адрес: www.devnya.bg, в раздел "Обществени поръчки". Документацията за участие ведно с приложените към нея образци може да бъде изтеглена от интернет страницата на община Девня - www.devnya.bg. До участие в процедурата се допускат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер, в срока, посочен в поканата. Върху плика участникът изписва предмета на поръчката, като посочва и адрес на възложителя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/10/2012