Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската Народна Банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Андреана Петрова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9451556, E-mail: Petrova.A@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на абонаментно обслужване на информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ, както и извършване на програмно-технически услуги, свързани с разработване на допълнения и изменения към информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложения № № 1,2,3 и 4

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания към участниците: 1. Минимум 1 (един) офис на територията на гр. София (доказва се от списъка с офисите на участника и техните адреси на територията на гр. София); 2. Минимум 3 (три) договора, действащи през последните 3 /три/ години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) за разработване, внедряване и съпровождане на работещи версии на информационни системи, с използване на Oracle база данни и Oracle средства за разработка - доказва се от списъка с основни договори за услуги, действащи през последните 3 /три/ години (2009 г., 2010 г. и 2011 г ); 3. Сборът от оборота на услугите, сходен с предмета на поръчката (разработване внедряване и съпровождане на информационни системи с използване на Oracle база данни и Oracle средства) за последните 3 /три/ години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. – да бъде не по-малко от 200 000 лв., без ДДС – доказва се от декларацията, съдържаща информация за оборота на услугите, сходен с предмета на поръчката последните 3 /три/ години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.); 4. Изисквания към броя и квалификацията на членовете на предложения екип, който ще изпълни поръчката – 1 ръководител, минимум 1 бизнес анализатор, минимум 2 разработчици , като: - ръководителят на проекта следва да е бил ръководител на минимум 3 (три) реализирани проекта, да има трудов стаж по специалността минимум 10 години; - бизнес анализаторът следва да е участвал в минимум 3 (три) проекта, включващи бизнес анализ и моделиране на процеси; да има познания и опит в бизнес анализ при разработване и внедряване на информационни системи, с използване на Oracle база данни и Oracle средства за разработка; да има трудов стаж по специалността минимум 5 (пет) години. - разработчиците - да имат трудов стаж по специалността минимум 3 (три) години, свързан с разработване и внедряване на информационни системи, с използване на Oracle база данни и Oracle средства за разработка; 5. Да притежава документ, доказващ ниво на партньорство Platinum или Gold Level Partner по програмата Oracle Partner Network; 6. Да притежава валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 за проектиране, разработване и внедряване на информационни системи или еквивалентен на него документ;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Годишната такса за абонаментно обслужване на приложния програмен продукт (система) - максимална оценка - 40 точки 2. Обща цена за изпълнение на програмно-техническите услуги за разработване на допълнения и изменения към приложния програмен продукт (система) - максимална оценка - 30 точки 3. Общ срок за изпълнение на програмно-техническите услуги, свързани с разработване на допълнения и изменения към приложния програмен продукт (система) – максимална оценка - 30 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/10/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които участниците следва да представят в офертата си: 1. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод; 2. Баланс и отчет за приходи и разходи за 2009 г., 2010г. и 2011 г.; 3.Подписан и подпечатан списък с офисите на участника и техните адреси на територията на гр. София; 4.Кратко представяне (презентация) на участника в т. ч. описание на опита, свързан с предмета на поръчката; 5. Подписана и подпечатана декларация - списък на предложения екип, който ще изпълни поръчката. В декларацията се посочват следните данни за всеки един от специалистите:- трите имена;- специалност;- участие на специалистите в реализирани проекти и трудовия им стаж по специалността в години; 6. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, действащи през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) с посочване на стойностите, датите и получателите, както и свързани с тях препоръки за добро изпълнение от възложителите на завършените поръчки - минимум 2 препоръки; 7.Декларация, съдържаща информация за оборота на услугите, сходен с предмета на поръчката (разработване, внедряване и съпровождане на информационни системи с използване на Oracle база данни и Oracle средства) през последните 3 години (2009, 2010, 2011 година); 8.Документ, удостоверяващ съответното постигнато ниво като фирма партньор на Oracle по програмата Oracle Partner Network; 9.Сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен на него документ; 10.Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от възложителя; 11.Декларация за приемане условията на проекта на договор; 12.Декларация за подизпълнител/и. Участникът прилага декларация, независимо дали ще използва или няма да използва подизпълнител/и. В случай че, участник предвижда използването на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката, посочва същия/те, както и дела на тяхното участие. Всички документи следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/ите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1 от настоящата публична покана се представя в официален превод, а всички останали документи, които са на чужд език, се представят и в превод. Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Допълнителна информация, свързана с поръчката, може да бъде получена на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Офертата следва да бъде представена на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I. Офертата следва да бъде с надпис: Оферта за участие в обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 с предмет: „Развитие и абонаментно обслужване на информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/10/2012