Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване и финансови услуги за нуждите на „ВиК” ЕООД гр.Стара Загора ”.Обществената поръчка е със седем обособени позиции, в зависимост от вида на предоставената услуга или производствения район който ще се обслужва. Касае се за финансови услуги, в различни сектори на обслужване. Представените от участника общи условия на съответната банкова институция, в последствие ще бъдат неразделна част от сключения между Възложителя и Изпълнителя договор. Срокът на действие на договора ще бъде една календарна година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособени позиции – има. -За обособена позиция №1: „Избор на банкова институция за обслужване на обществения сектор за град Стара Загора.” -16 000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №2: „Избор на банкова институция за обслужване обслужване на частен сектор /сектор население/ за град Стара Загора” – 16 000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №3: „Избор на банкова институция за обслужване на район Казанлък” - 16 000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №4: „Избор на банкова институция за обслужване обслужване на район Чирпан” – 4000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №5: „Избор на банкова институция за обслужване обслужване на район Раднево” – 4000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №6: „Избор на банкова институция за обслужване обслужване на район Гълъбово” – 2000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №7: „Избор на банкова институция за обслужване обслужване на район Тополовград” – 2000 лв. без ДДС. Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Раднево, гр. Чирпан и гр. Тополовград

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност. Доказателства, че банковата институция има офиси на територията на гр.Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Раднево, гр. Чирпан и гр. Тополовград. 2.Удостоверение за присъден рейтинг на участника от агенция за кредитен рейтинг. 3.Общи условия на банката. 7.4.За икономическото и финансовото състояние на участника: Информация за баланс и ОПР за 2011 год. – заверени копия. 7.5.За технически възможности и квалификации на участника - Декларация, съдържаща списък на основните договори отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, по възможност осъществявани в същия отрасъл /бранш/ на българската икономика – финансови услуги на ВиК оператори. 6.Технически спесификации: За обособена позиция №1: „Избор на банкова институция за обслужване на обществения сектор за град Стара Загора.” Участникът ще извършва разплащания - трансфер и транзакции между Възложителя и лица от обществения сектор от и към наличността на сметки на Възложителя, както и теглене на суми и разплащане от наличността на сметки на Възложителя, теглене на суми в брой. За обособена позиция №2: „Избор на банкова институция за обслужване обслужване на частен сектор /сектор население/ за град Стара Загора” Участникът ще извършва разплащания – трансфер, транзакции и вноски от каси на Възложителя от постъпления от лица от частния сектор /сектор население/, както и теглене на суми и разплащане от наличността на сметки на Възложителя, теглене на суми в брой. За обособена позиция №3: „Избор на банкова институция за обслужване на район Казанлък” Участникът ще обслужва набирателна сметка, в която ще постъпват суми от обществения и частния сектор /сектор население/, по банков път или като вноска на каса. Ежедневно или по настояване на Възложителя се извършва отчитане на набраните средства към определена разплащателна сметка на същата или друга банка на Възложителя. Участникът ще обслужва нарочна /специална/ сметка на Възложителя, в която ще постъпват преводи само от разплащателни сметки при обслужващи банки на Централно управление, като от нея ще може да се извършва теглене в брой от касиер на район. За обособена позиция №4: „Избор на банкова институция за обслужване обслужване на район Чирпан” Участникът ще обслужва набирателна сметка, в която ще постъпват суми от обществения и частния сектор /сектор население/, по банков път или като вноска на каса. Ежедневно или по настояване на Възложителя се извършва отчитане на набраните средства към определена сметка на същата или друга банка на Възложителя. Участникът ще обслужва нарочна /специална/ сметка на Възложителя, в която ще постъпват преводи само от разплащателни сметки при обслужващи банки на Централно управление, като от нея ще може да се извършва теглене в брой от касиер на район. За обособена позиция №5: „Избор на банкова институция за обслужване обслужване на район Раднево” Участникът ще обслужва набирателна сметка, в която ще постъпват суми от обществения и частния сектор /сектор население/, по банков път или като вноска на каса. Ежедневно или по настояване на Възложителя се извършва отчитане на набраните средства към определена сметка на същата или друга банка на Възложителя. Участникът ще обслужва нарочна /специална/ сметка на Възложителя, в която ще постъпват преводи само от разплащателни сметки при обслужващи банки на Централно управление, като от нея ще може да се извършва теглене в брой от касиер на район. За обособена позиция №6: „Избор на банкова институция за обслужване обслужване на район Гълъбово” Участникът ще обслужва набирателна сметка, в която ще постъпват суми от обществения и частния сектор /сектор население/, по банков път или като вноска на каса. Ежедневно или по настояване на Възл-ля се извършва отчитане на набраните средства към определена сметка на същата или друга банка на Възложителя.Продължение в раздел "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най-изгодната оферта при следната методика: Виж приложение №1.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/11/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение: За обособена позиция №7: „Избор на банкова институция за обслужване обслужване на район Тополовград” Участникът ще обслужва набирателна сметка, в която ще постъпват суми от обществения и частния сектор /сектор население/, по банков път или като вноска на каса. Ежедневно или по настояване на Възложителя се извършва отчитане на набраните средства към определена сметка на същата или друга банка на Възложителя. Участникът ще обслужва нарочна /специална/ сметка на Възложителя, в която ще постъпват преводи само от разплащателни сметки при обслужващи банки на Централно управление, като от нея ще може да се извършва теглене в брой от касиер на район. Забележка за обособени позиции № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7: При наличие на повече от една разплащателна или набирателна сметка за съответната банка, прехвърлянето на сумите да става автоматично по разплащателна сметка в гр. Ст. Загора, без да се изисква намеса на Възл-ля. 8.Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца от датата на сключване на договора. 9. Начин на плащане: Собствено финансиране. Плащането ще се извършва по банков път, в лева. За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. -Копие на лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност. -Дек-я, че банковата институция има офис на територията на града в зависимост от обособената позиция за която участва. - Копие на удостоверение за присъден рейтинг на участника от агенция за кредитен рейтинг. - Копия на баланс и ОПР за 2011 год. - Декл-я, съдържаща списък на осн. договори отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, по възможност осъществявани в същия отрасъл /бранш/ на българската икономика – финансови услуги на ВиК оператори. - За обособени позиции №1 и №2 П1-се доказва с декл-я в свободен текст за осигуряване на работно място. П2 – комисиона при вътрешнобанкови операции в лева при извършване на услугата в офис на банката/не по електр.път/ П3 – комисиона при междубанкови операции в лева при извършване на услугата в офис на банката/не по електр.път/ П4 – комисиона при преводи по рингс в лева при извършване на услугата в офис на банката/не по електр.път/ П5 – мес.такса за обсл. на сметката в лева при ежедн. извлечение предоставяно в офис на банката на хартиен носител П6 – мес.такса за предоставяне на ежедн. извлечение на ел.поща в лева П7 – такса броене при вноска на каса на 5000 лева в лева П8 – такса броене при вноска на каса над 5000 лева в % от стойността на внасяната сума П9 – такса незабавно инкасо П10 – такса теглене в брой на 5000 лева без предв. заявка - За обособени позиции №3,№4,№5и №7 П1-се доказва с декл-я в свободен текст за осигуряване на работно място. П2 – мес.такса за обсл. на сметката в лева при ежедневно извлечение предоставяно в офис на банката на хартиен носител П3 – мес.такса за предоставяне на ежедн. извлечение на ел.поща в лева П4 – такса броене при вноска на каса на 5000 лева в лева П5 – такса броене при вноска на каса над 5000 лева в % от стойността на внасяната сума П6 – такса незабавно инкасо П7 – такса теглене в брой на 5000 лева без предв. заявка - За обособена позиция №6 П1-се док-ва с декл-я в свободен текст за осигуряване на работно място. П2мес.такса за обсл. на сметката в лева при ежедн. извлечение предоставяно в офис на банката на харт. носител П3 – мес.такса за предоставяне на ежедн. извлечение на ел.поща в лева П4 – такса броене при вноска на каса на 5000 лева в лева П5 – такса броене при вноска на каса над 5000 лева в % от стойността на внасяната сума П6 – такса незабавно инкасо -Срок на валидност на офертите-90 дни от крайния срок за получаване на офертата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/11/2012