Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия във „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора” .Да се доставя кисело краве мляко, отговарящо на националния стандарт за българско кисело мляко (БДС 12:2010), притежаващо нужния сертификат за качество, масленост – 2 %, със срок на годност – мин. 20 дни;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15551310

Описание:

Кисело мляко, натурално


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество на ден - 199 бр.; Обществената поръчка е с 9 обособени позиции, като участикът има право да участва за една или повече позиции. I-ва обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия в експлоатоционен район Стара Загора при „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора” включваща: експлоатационен район Стара Загора – прогнозно количество на ден 47 бр. /доставката да се извърши на адрес: гр. Ст Загора, ул. „Цар Симеон Велики” № 28/; ПСД –прогнозно количество на ден- 27 бр.; /доставката да се извърши на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 25/; ПСОВ – Стара Загора–прогнозно количество на ден 15 бр. /доставката да се извърши на „Околовръстно шосе” Стара Загора-Раднево/ - общо прогнозно количество на ден за обособената позиция 89 бр. II-ра обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия в експлоатоционен район Казанлък при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора – прогнозно количество на ден за обособената позиция - 21 бр.; /доставката да се извърши на адрес: гр. Казанлък, ул. „Свобода” № 1/; IІI-та обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия в ПСОВ - Казанлък при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора- прогнозно количество на ден за обособената позиция - 14 бр./доставката да се извърши на адрес: ПСОВ – Казанлък –/с. Овощник/;. IV-та обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия в ПСОВ – Павел баня при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора –прогнозно количество на ден за обособената позиция - 7 бр. /доставката да се извърши на адрес: ПСОВ – Павел баня – /гр. Павел баня/; V-та обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия в ПС „Ягода” при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора – прогнозно количество на ден за обособената позиция - 7 бр. /доставката да се извърши на адрес: ПС „Ягода” –/с. Ягода/; VI-та обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия в експлоатоционен Раднево при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора” – прогнозно количество на ден за обособената позиция – 28 бр. /доставката да се извърши на адрес: гр. Раднево, ул. „23-ти септемри” № 2а/; VII-ма обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия за техническа група Гълъбово при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”- прогнозно количество на ден за обособената позиция – 7 бр. /доставката да се извърши на адрес: гр. Гълъбово, ул. „Цар Симеон” № 53; VІІІ-ма обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия в експлоатоционен Тополовград при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора” – прогнозно количество на ден за обособената позиция - 7 бр.; /доставката да се извърши на адрес: гр. Тополовград, ул. „Христо Ботев” № 64/; ¬ІХ-та обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия в експлоатоционен Чирпан при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора” – прогнозно количество на ден за обособената позиция - 19 бр.; /доставката да се извърши на адрес: гр. Чирпан, ул. „Шарампол” № 4/. (Доставките по обособените позиции ще се осъществяват след заявка от касиер-домакините.)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На горепосочените адреси.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1..Начин на образуване на цената: Цената е в български лева и се формира като обща сума от цената на всички кисели млека за служителите на Дружеството; 2. Срок на действие на договора - дванадесет месеца от датата на сключване на договорите; - Срок за изпълнение на доставката, след заявка - 1 /един/ работен ден. 3.Начин на плащане: По банков път, отложено плащане, след издаване на фактура. 4.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Предлагана цена, подпечатана и подписана от представляващия дружеството. - Сертификат за качество на продукта. - Срок за изпълнение на доставката, след заявка. - Срок за отложеното плащане, след издаване на фактура-посочен в калeндарни дни. - Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/10/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/10/2012