Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„GPS система за контрол и наблюдение на автомобили и пътностроителна техника и нейната поддръжка /GPS/”-наблюдение и проследяване на автомобилите за тяхното местоположение, изминати километри, отработени моточасове и количество изразходвано гориво чрез изградена GPS система, като при възникване на необходимост ще се монтира и нова GPS система.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38112100

Описание:

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение №1 – 5 стр., коeто може да получeно на горепосочения интернет адрес на профила на купувача.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСД при „В и К” ЕООД Район Ст.Загора и останалите райони на дружеството.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1.Срок на действие на договора – 1 /една/ година. 2.Качество на услугата:2.1.Оферериращата фирма да е в състояние да извършва контрол и наблюдение чрез GPS системата на автомобилите и пътностроителна техника собственост на „ВиК” ЕООД – Ст. Загора и нейната поддръжка. 2.2.Фирмата да има възможност да извършва ежемесечен технически преглед включващ Преглед на системата; Профилактика на монтираните устройства на автомобилите; 2.3.Да е в състояние да реагира на повикване от страна възложителя /Да изпрати специалист до 24 часа и съответно да отстрани повредата на системата на наблюдение /GPS/ в срок от 48 часа след повикване/. 2.4.Да може своевременно да осигури всички резервни части необходими за извършване на ремонтна дейност. 2.5.Начин на плащане: По банков път, в български лева по сметка на Изпълнителя. Отложено плащане мин. 30 календарни дни, след издаване на фактура за месечна абонаментна такса и след двустранно подписан протокол. 5.2.6.Начин на образуване на цената: Сбор от месечните абонаментни такси за всички автомобили. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Административни сведения за фирмата, която прави предложението. - Предлагана цена за изпълнение на услугата /месечната абонаментна такса за 1бр. GPS/– в лева, без ДДС и общо за всички, подпечатана и подписана от представляващия дружеството. - Цена за монтиране на нова GPS система, в лева без ДДС. - Срок на отложено плащане – да бъде посочен в календарни дни. - Време за реакция– посочено в часове. - Срок за отстраняване на повреди – посочен в часове. - Срок на валидност на офертата /мин.30 дни/ – да бъде посочен в календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/10/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/10/2012