Версия за печат

BG-Перник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Перник, пл."Св.Иван Рилски" 1А, За: Ирина Станоева;Ирена Нонева, България 2300, Перник, Тел.: 076 684217;076 684324, E-mail: irena_noneva@abv.bg, Факс: 076 603890

Място/места за контакт: на горепосочения адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pernik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Избор на финансова институция за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит(овърдрафт) през 2013 година” като размера на кредита е 500 000 лв. /петстотин хиляди лева/ .Начин на погасяване: еднократно в края на периода - 25.12.2013 г.; Цел:за оборотни средства при временен недостиг на средства , необходими за разплащания , свързани с дейността на възложителя в рамките на бюджетната година.; Срок на кредита: в рамките на бюджетната 2013 г., но не по-късно от 25-ти декември 2013 година; Обезпечение: Ипотека на недвижим имот - Административна сграда на ул."Радомир" №1;Начин на усвояване: многократно в рамките на бюджетната година; Условия за плащане на лихвата- ежемесечно.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66110000, 66113000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело
Услуги по предоставяне на кредит


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Размера на кредита (овърдрафт) е 500 000 лв.(петстотин хиляди лева) и краен срок на погасяване 25.12.2013 г.,при максимален лихвен процент- до 9%. Стойността на услугата включва размера на таксите, комисионните и лихвите ,свързани с обслужването на кредита.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Перник

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат: Плик № 1"Документи за подбор" :1.Документи за регистрация на участника: 1.1 Заверено копие на удостоверение за актуално състояние ,издадено не по-късно от 3 месеца към датата на представяне на офертата или ЕИК - за българско ЮЛ ,ако е ФЛ - копие от документ за самоличност. 2.Данни за лицето , което прави предложението - Административни сведения - Образец № 1 3.Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП- Образец №2, №3 и №4 4. Доказателства за икономическото и финансовото състояние :4.1.Заверени копия на годишните финансови отчети за последните 3(три)години (2009,2010 и 2011 г.),когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата ,в която участникът е установен, както следва: счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи ,одобрени и заверени ,съгласно изискванията на националното законодателство на участника. 5.Доказателства за техническите възможножности за изпълнение на поръчката:5.1 Списък на основните договори за предоставяне на кредити на общини и държавни институции ,изпълнени през последните три години(2009,2010 и 2011 г.),включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки/референции за добро изпълнение- Образец №5;5.2.Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ , съгласно Закона за кредитните институции - заверено копие;5.3.Справка за професионалната квалификация и опита в банковата сфера на ръководния състав и на лицата, които отговарят за извършването на услугата- Образец № 6 и документи удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация ;5.4.Сертификати, удостоверяващи наличието на квалификация и професионален опит в банковата дейност за членовете на Управителния съвет или Съвета на директорите на банката - заверено копие;5.5.Справка за развита клонова мрежа / изготвена от участника/;5.6.Участникът да представи адреса на централния офис и адресите на помещенията ,в които банката извършва дейност на територията на гр. Перник;5.7.Проект на договор – договор за кредит(овърдрафт)- не се попълва нищо в него, само се парафира и подпечатва на всяка страница- изготвен от участника. Плик № 2"Предлагана цена" - Ценово предложение - Образец № 7 Всички документи трябва да са подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ.куриерска служба/.Върху плика участника посочва адрес на Възложителя,адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес .На плика се записва: "Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Избор на финансова институция за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит(овърдрафт) през 2013 година” Място за подаване на офертите: гр.Перник, пл."Св.Иван Рилски" №1А, Деловодство на Община Перник - партер . При подписването на договора участникът трябва да представи гаранцията за изпълнение на договора в размер на 1 (един) % от размера на кредита . Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (срокът, на която следва да бъде не по- малък от срока , предвиден в договора)или парична сума, внесена в касата на Общината или по сметка на Община Перник: IBAN BG 36 CECB 9790 3360 8793 00, BIC CECBBGSF, Банка ЦКБ АД, клон Перник.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Най-малък размер на Годишен лихвен процент- ГЛП - макс.85т. 2.Най-малък размер на % надбавка в Наказателен лихвен процент при просрочие- НЛ - макс.5 т. 3.Най- малък размер в % на Еднократна такса за обработка и управление на кредита- ЕТОУ-макс.8т. 4.Най- малък размер в % на Комисионна за ангажимент- КА-макс.2 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/10/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата Публична покана са образци на документи , Методика за определяне на комплексната оценка на офертите при критерий - икономически най - изгодна оферта и изисквания при изпълнението но поръчката ,публикувани в сайта на Община Перник - www.pernik.bg в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/10/2012