Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Задължителна застраховка „Гражданска Отговорност”и застраховка „Автокаско” на автомобилите на Дружеството.Застрахователят срещу платена застрахователна премия покрива отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди, вследствие притежаването и/или използването на моторно превозно средство, съобразно законодателството на държавата, в която е настъпило застрахователното събитие. Застрахователят предоставя застрахователна защита, покриваща частични щети или пълна загуба на МПС в резултат на настъпили застрахователни събития.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно Приложение №1- 5 стр. и Приложение №2- 2 стр., които може да получите на горепосочения интернет адрес на профила на купувача.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „ВиК” ЕООД – гр. Стара Загора

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Дванадесет месеца от датата на сключване на застраховка. 2.НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА: Цената е в български лева и се формира от сбора на застрахователните премии на отделните автомобили и с включен 2% данък ЗП. 3.КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА: Застраховките следва да бъдат извършени от лицензиран застраховател, притежаващ разрешение от Комисията за финансов надзор за извършване на застрахователна дейност и в съответствие с действащия Закон за застраховане. 4. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Разсрочено/на вноски/, с банково платежно нареждане. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: -Данни за застрахователя; копие на разрешение от Комисията за финансов надзор за извършване на застрахователна дейност и в съответствие с действащия Закон за застраховане -Копие на актуално състояние: -Офертни цени за изпълнение на услугата, в български лева, които да включват, както единичните цени, така и общата сума за всички автомобили и с включен 2% данък ЗП, подпечатани и подписани от представляващият дружеството. -Срок за изпълнение на поръчката. - Начин на плащане. -Срок на валидност на офертата

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/10/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/10/2012