Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Групова рискова застраховка „Живот” на персонала във „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора”.Застраховат се работниците и служителите на дружеството по списък срещу събития свързани с живота, здравето или телесната им цялост. Застраховката да покрива следните рискове: смърт, вследствие битова злополука; смърт от общо заболяване; трайна загуба на работоспособност от битова злополука; временна загуба на работоспособност от битова злополука; временна загуба на работоспособност от общо заболяване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66512100

Описание:

Застраховка "Злополука"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По приложен списък на персонала – приблизително 809 човека, който е само на хартиен носител.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „ВиК” ЕООД – гр. Стара Загора

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1.Начин на образуване на цената: Цената е в български лева и се формира като обща сума на застрахователната премия за всички служители на Дружеството; 2.Срок за изпълнение на услугата: Дванадесет месеца от датата на сключване на застраховката; 3.Начин на плащане: Разсрочено /на вноски/ по банкова сметка; 4.Качество на услугата: Застраховките следва да бъдат извършени от лицензиран застраховател, притежаващ разрешение от Комисията за финансов надзор за извършване на застрахователна дейност и в съответствие с действащия Закон за застраховане. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. -Копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност и решение на „Комисията за финансов надзор”. - Общи условия. - Предлагана цена – в лева , без ДДС, подпечатана и подписана от управляващия дружеството. - Начин плащане. - Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/10/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/10/2012