Версия за печат

BG-гр. Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. „21 –ви септември” № 6, За: Генчо Генчев, България 9600, гр. Балчик, Тел.: 0579 71062, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: Директор д.АПИО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.Предметът на поръчката е "Упражняване на строителен надзор по договор № BG161PO001/1.1-11/2011/013, възлаган в изпълнение на проект: "Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ - Балчик за оборудване със специализирана апаратура". Строителният надзор ще съвпада с периода за изпълнение на СМР в обектите, включително до въвеждането на обектите в експлоатация. Процедурата има за цел да осигури добро качество на изпълнението на дейностите по надзор, съгласно действащото законодателство и нормативна уредба и изискванията на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на настоящата процедура Изпълнителят най - общо следва да извърши следните дейности: Упражняване на строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ и приложимите подзаконови нормативни актове по време на строителните работи, така че да се гарантира изпълнението им в съответствие с проектите, изискванията на българското законодателство и на възложителя. Издаване на всички актове, протоколи и други документи по време на строителството, необходими за получаване на разрешение за ползване, в съответствие с действащото българско законодателство. Осигуряване на своевременно и безпрепятствено издаване на разрешение за ползване на обектите, по реда на действащото законодателство. Извършване на дейностите в срока за съобщаване на дефекти, съгласно действащото българско законодателство, Техническите спецификации към настоящата документация и договора за възлагане на обществената поръчка. Спазване на изискванията за ЗБУТ в строителството • извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект, включително и осигуряване на отговорник по „Безопасност и здраве”; • контрол върху извършваните строително-монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност; • изготвяне на ежемесечни доклади до Възложителя за извършените строително – монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност. • проверка на представените от Изпълнителя актове за действително извършени строително – монтажни работи; • контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР; • следи за стриктното спазване на работния линеен график и да уведомява с доклада възложителя за настъпили отклонения и забави; • разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване; • изисква сертификати за качество на материалите, да одобрява заедно с възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификат; • изготвяне на технически паспорт на строежа; • изпълнение на всички останали задължения, предвидени в договора за обществена поръчка и законовите разпоредби.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8487 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Балчик, ул. "Зл. Петков" № 1

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Качеството на услугата трябва да отговаря на изискванията на действащата законова уредба в страната – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5/28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване, Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО. Участниците следва да подадат оферта по образец . В оферата си участниците следва да посочат обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС и срок на валидност на офертата. .Участникът трябва да отговаря на условията на чл. 47 , ал. 5 от ЗОП, а определеният за изпълнител трябва да представи преди сключване на договора документи от съответните компетентни органи , удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47 , ал.1 , т. 1 от ЗОП. Поръчката да се извърши в съответствие с изискванията на ОПРР,одобрения бюджет на проекта. Икономически изисквания към участниците: Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка за „Професионална отговорност в проектирането и строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ или еквивалентен издаден от органи установени в други държави членки, съгласно националното им законодателство, за упражняване на строителен надзор и да не допуска прекъсване в нейното действие.Доказва се с представяне на заверено копие на застраховката; 2. Да са реализирали общ оборот за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години в размер не по-малко от 25 000 (двадесет и пет хиляди лева )лв.-попълва се декларация по образец към поканата; 3. Да са реализирали оборот от упражняването на строителен надзор общо за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години в размер на не по-малко от 8 000(осем хиляди лева)лв. –попълва се декларация по образец към поканата Технически изисквания към участниците: 1. Участникът, да има изпълнени през последните три години най-малко един договор за упражняването на строителен надзор – декларация по образец към поканата и представено копие на изпълнявания договор; 2. участниците следва да притежават лиценз по чл. 167 от ЗУТ или документ, удостоверяващ правото да извършват дейност по строителен надзор, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността – доказва се със заверено копие на лиценза; 3. Участникът трябва да има на разположение човешки ресурс от минимум три лица, включени в списъка към лиценза по чл. 167 от ЗУТ – доказва се с декларация, съдържаща списък на екипа специалисти, които ще отговарят за извършването на поръчката, включени в списъка към лиценза по чл. 167 от ЗУТ, придружена от автобиографии и декларации за ангажираност по образец към поканата; 4. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 3 от Закона за устройство на територията – доказва се с декларация от участника;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/10/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон , факс и електронен адрес. Всички документи в офертата следва да бъдат написани на български език, на компютър или пишеща машина без поправки и/или изтривания. Офертата се попълва и се подписва от законния представител на участника или упълномощено от него лице. Към офертата се прилага: . ; 3. декларация за регистрация по ЗТР; ; 4. декларацията, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от предоставянето на услуги като строителен надзор за последните три години, 5.декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години за упражняването на строителен надзор; 6. декларация, съдържаща списък на екипа специалисти, включени в списъка към лиценза по чл. 167 от ЗУТ; 7. професионална автобиография, 8. декларация за ангажираност на специалистите; 9.Декларация за участие на подизпълнител.10.Декларация за участие от подизпълнител 11. декларация, удостоверяваща отсъствието на обстоятелствата по чл. 166, ал. 3 от Закона за устройство на територията; 12. предлагана цена. Всички други необходими документи за доказване на посочените изисквания( копия на договори, лицензи и т.н.)Пълен достъп до документите изготвени по образец е предоставен на интернет-страницата на Община Балчик- www.balchik.bg. Забележки: 1. При подписване на договора определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/10/2012