Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на метан чрез системи на зареждане при условията на безналично плащане с карти за продажба на кредит за автомобилния парк на "В и К" ЕООД - гр. Стара Загора”.Целта на процедурата е да се избере Изпълнител за сключване на договор за доставка на метан за зареждане на автомобилите на "В и К" ЕООД - гр. Стара Загора, ежедневно от метан станциите на Изпълнителя, при най-добри условия за безналично плащане. Изпълнителят, трябва да издаде безплатно карти за безналично плащане за всеки автомобил на дружеството по регистрационен номер, след сключване на договора. Картите да бъдат без месечен лимит на горивото за зареждане и без месечна такса за обслужване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09120000

Описание:

Газообразни горива


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възложителят не се ангажира с конкретни количества гориво по предмета на поръчката, а ще зарежда в зависимост от нуждите си за срока на договора. Ще се доставя метан чрез системи на зареждане при условията на безналично плащане с карти за продажба на кредит за автомобилния парк в гр.Стара Загора. Изпълнителят трябва да разполага със станция за зареждане на метан на територията на гр. Стара Загора за целия срок на действие на договора и работно време минимум от 8.00 до 17.00 часа, седем дни в седмицата. Възложителят ще може да ползва и всички станции на участника, определен за изпълнител, находащи се на територията на страната /ако има такива/. Приблизителният брой на картите ще бъде 15 бр., като броят им може да се корегира по време на изпълнение на договора. Картите следва да бъдат издадени при условията посочени в краткото описание на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на гр.Стара Загора.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1.Начин на образуване на цената: Цената на метана се образува като цената на участника определен за изпълнител (цената обявена на колонката в метан станцията към момента на всяко зареждане), се намали с Търговската отстъпка, чийто размер се определя в лева върху цената на всеки закупен килограм гориво и се оферира от участника в процедурата. 2.Срок за изпълнение на услугата: До провеждане на процедура по ЗОП. 3.Начин на плащане: Собствено финансиране. Плащането ще се извършва по банков път, в лева.При издаване на ежемесечна фактура от страна определения за изпълнител участник към нея се прилага справка за отчетния месец – по автомобили. 4.Участникът да разполага със собствена или наета метан станция. Участника представя и подробно описание на станциите находящи се в другите градове на страната и по основните артерии /ако има такива/. 5.Участникът да има договорни отношения с производител или доставчик на едро на метан. 6. Технически спесификации - по БДС. 7.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Предлагана цена, в лева подпечатана и подписана от управляващия дружеството, съгласно точка 1. - Документ, от който да е видно, че за срока на договора участникът разполага със собствена или наета станция за доставка на гориво. Участника представя и подробно описание на станциите находящи се в другите градове на страната и по основните артерии /ако има такива/. - Документ, доказващ минималното работно време. - Валиден документ, удостоверяващ, наличие на договорни отношения с производител или доставчик на едро на горива – заверено ксерокопие. - Горивото да отговаря на техническите спецификации по БДС. - Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/10/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка: Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/10/2012