Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментно обслужване на климатични инсталации”услугата се състои в следното: Изпълнителят годишно извършва две комплексни проверки наричани есенна и пролетна профилактика на климатичното оборудване във всички работни режими по приложен списък /Приложение №1- 4 стр./, които може да бъде допълван. При промяна на бройката на климатиците се изготвя приемо-предавателен протокол. За проведените профилактики, ремонтни работи, отсраняване на дефекти и други специфични операции се подписва двустранно подписан протокол.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39717200

Описание:

Климатици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение №1-4 стр. – по заявка в зависимост от нуждите на Възложителя, което може да получите на горепосочения адрес на профил на купувача.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „В и К” ЕООД, гр. Ст. Загора и всички прилежащи на дружеството сгради.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1.Срокове за изпълнение на поръчката: - Срок на действие на договора-две календарни години. - Срок за реакция при подаден сигнал за възникнала авария - до 24 часа за помещенията в гр. Стара Загора и до 48 часа в другите населени места. - Срок за ремонт на абонаментните системи в сервиз до 3 /три/ работни дни за текущ ремонт, до 5 /пет/ работни дни за сложен ремонт. 2.КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА: -Участникът да осигури техници с нужната теоретическа подготовка и практически навици, които да изпълняват навременно абонаментно обслужване на климатичната техника за създаване на комфортен работен климат в офис- помещенията. -Участникът да притежава валидни /със срок покриващ срока на действие на договора/ сертификат за правоспособност издаден на името на участника и сертификат за правоспособност и квалификационна степен, издаден на името на работника, съгласно изискванията на чл.17в, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл.9 на Регламент (ЕО) 303/2008 г. и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове. -Участникът да е внедрил система за управление на качеството с обхват сервиз на климатични инсталации от група ISO 9000 и система за управление на здравословните и безопасни условия на труд от група BS OHSAS 18001. -Участникът да разполага с минимум 2 бр. подходящи автомобили, съобразени с естеството на дейността, която извършва. 3.Начин на образуване на цената: /Сборът от всички цени на месец, за брой./ 4.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: По банков път, в български лева по сметка на Изпълнителя. Отложено плащане, след издаване на фактура, като неразделна част от нея е протоколът /за броя на абонаментно обслужените климатици/. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: 5.1. Копие на удостоверение за актуално състояние. 5.2. Предлагана цена за изпълнение на услугата, в лева, за брой, без ДДС, за 1 месец, подписана от представляващия дружеството и подпечатана. 5.3. Срок за ремонт на абонаментните системи в сервиз- /посочен в работни дни за текущ ремонт и за сложен ремонт. 5.4. Срок за реакция за остраняване на дефекти в системите за помещенията в гр. Стара Загора и др. населени места - /посочен в часове/. 5.5. Срок на отложено плащане, след издаване на фактура /посочен в календарни дни/. 5.6. Справка-декларация съдържаща общия оборот и оборотът по предмета на поръчката за последните три счетоводни години. 5.7. Декларация за наличие на собствен или нает персонал: брой работници, длъжност, стажът им в тази сфера (да има поне 6 служители с професия мантажник на климатици или подобна такава). 5.8. Копие на сертификат за работа с фреони издаден на фирмата участник и на минимум 3 /три/ работника/служители съгласно изискванията на чл.17в, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, , във връзка с чл.9 на Регламент (ЕО) 303/2008 г. и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове. 5.9. Декларация съдържаща описание на техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение по предмета на поръчката. 5.10. Списък на основните договори за услуги с предмет подобен на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение. Участникът да има минимум ТРИ изпълнени договора с предмет сходен с предмета на поръчката. Продължава в точка "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика: КО = К1 х 0,70 + К2 х 0,30 Показател - К1 – Предлагана цена с относителна тежест 0,70 К1 = най-ниска цена х 100 ценово предложение Показател - К2 – Срок на отложено плащане с относителна тежест 0,30 К2 = Разглеждан срок х 100 най-дълъг срок

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/09/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение:5.11. Участникът да представи документ за наличен склад/сервиз на територията на град Стара Загора, телефони и e-mail за контакти, гарантиращо навременното усведомяване и реакция за ремонт. 5.12. Декларация за обезпеченост на резервни части: Понеже по-голямата част от климатичните инсталации в дружеството са от марката CHOFU да се представи доказателство за налични резервни части (при възникване на необходимост от такива). 5.13.Копие на сертификата за внедрена система за управление на качеството с обхват сервиз на климатични инсталации от група ISO 9000 и система за управление на здравословните и безопасни условия на труд от група BS OHSAS 18001. 5.14. Копие на документ доказващ наличие на минимум 2 бр. МПС. 5.15. Срок на валидност на офертата. Забележка: Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/09/2012