Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БАЛЧИК, пл. "21-ви септември" № 6, За: Галина Неделчева, Р България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71052, E-mail: koz@obadm.balchik.net, Факс: 0579 72980

Място/места за контакт: Община Балчик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработване на мебели, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ЦДГ № 3 „Чайка” гр. Балчик, включващо 6 занимални за децата, 6 детски спални и 6 съблекални, кабинет на директора, кабинет на логопеда и методичен кабинет за учителите”, 35 артикула с различен брой, съгласно техническо задание и спецификация на възложителя при стриктно спазване на нормативната база в Република България.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Техническите характеристики на мебелите, изискванията към количествата и качествата на обзавеждането са пособени подробно в Техническо задание и Спецификация на Възложителя.приложени към настоящата покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изисквания по отношение на доставката и монтажа: Изработката, доставката и монтажа следва да се извърши качествено, в срок и обем в съответствие с техническото задание и спецификация дадени от възложителя; Количеството и качеството на изработеното, доставено и монтирано обзавеждане се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол. 2. Изисквания към участниците в процедурата: Участниците да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки;Документи, издадени от компетентен орган, с гриф “Вярно с оригинала” и подпис на участника:Копие от документа за регистрация или EИК, съгласно чл. 23 от ЗТР - за юридическо лице или едноличен търговец.Копие от регистрация по ЗДДС /ако има такова/.Копие от документа за самоличност /за физическо лице/.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора.Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на банкова гаранция или може да се внесе по банков път. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Когато гаранцията се представя във формата на парична сума, то тя трябва да бъде внесена на адрес: България, гр. Балчик, Община Балчик, пл. 21-ви септември” № 6, или по банков път по сметка: BIC: UNCRBGSF;IBAN: BG11UNCR96603324005212;БАНКА: Уни Кредит Булбанк-АД - Балчик.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/10/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА.1. Представяне на участника 1.1.ЕИК за лицата, вписани в търговския регистър /за служебна проверка/ или друг документ удостоверяващ правосубектността на участника.1.2.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2, т.3 от ЗОП ;1.3.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП;2.Доказателства за техническите и професионални възможности на участника за изпълнение на поръчката.•Изпълнен най-малко един договор, сходен с предмета на обществената поръчка през последните 3 (три) години на обща стойност не по-малко от 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС. Участникът представя списък на изпълнените договори съдържащ: предмет на договора, сума, време на изпълнение, както и име, телефон и/или факс и електронен адрес на възложителя по съответния договор. За най–малко един от посочените договори следва да бъде представена препоръка за добро изпълнение. Договор, сходен с предмета на настоящата поръчка означава договор за изработка, доставка и монтаж на мебели и обзавеждане на обществени сгради, в т.ч. детски градини. 3.Техническо предложение с определен от участника срок за изработката на мебелите, доставката и монтажа на обзавеждането, не по – дълъг от 45 календарни дни, гаранционен срок на изработените мебели и срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 120 /сто и двадесет/ календарни дни. 4. Административни сведения 5. Предложение за цена по всяка една позиция от Спецификацията без ДДС, цена „Общо” без ДДС, цена „Всичко общо” (с вкл. ДДС) за изработка на мебелите, доставка и монтаж на обзавеждането в ЦДГ № 3 гр. Балчик; 6. Визуализациия - изображение/я, и/или чертеж/и, и/или фотографски снимки и/или цветен/ни каталог/зи за всички артикули от спецификацията (Приложение № 7). УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ, ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.1.Всяка оферта трябва да съдържа посочените в поканата копия на документи и сведения; 2.Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и мокър печат на участника, в противен случай предложението, ще остане без разглеждане !3.Офертата в едно с всички документи се представя в запечатан непрозрачен плик и върху плика се посочва:-предмета на поръчката;-наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 4.Подаване на офертата:4.1. Срокът за представяне на офертите е до 16.00 часа на 01.10.2012г. 4.2. Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” на община Балчик, пл.”21-ви септември” № 6; 4.3. Оферти подадени след определения срок не се разглеждат.4.4. Не се приема оферта в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост. Тя незабавно се връща и това се отбелязва в регистъра. 4.5. Участникът поема всички рискове по подаване на офертата. 4.6. Всеки участник може да представи само една оферта. 4.7. Не се допуска представянето на варианти на оферта. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 1. Липса на изискуем документ; 2. Документи, представени в незаверен от участника вид; 3. Участникът не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката; 4. Ценовото предложение е над максималната прогнозната стойност. Пълен достъп по електронен път до настоящата покана и приоженията към нея е осигурен на интернет страницата на Община Балчик - www.balchik.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/10/2012