Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската Народна Банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Андреана Петрова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9451556, E-mail: Petrova.A@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на поддръжка за три години на програмни продукти предлагани от Novell и притежавани от БНБ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72267100

Описание:

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поддръжка за три години на програмни продукти предлагани от Novell и притежавани от БНБ

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28500 EUR

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът в процедурата следва да бъде оторизиран представител на носителя на авторските права на продуктите на Novell, с което да бъде оторизиран да извършва услугите по поддръжка на програмните продукти на Novell.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/10/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които участниците следва да представят в офертата си: 1. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод; 2. Участникът представя: - оторизационно писмо (или еквивалентен документ) с актуална дата, издаден от производителя на програмните продукти на Novell, с което се предоставя право на участника да извършва услугите по поддръжка на програмните продукти на Novell (представя се ако участникът е упълномощен лично от производителя на програмните продукти); - оторизационно писмо (или еквивалентен документ) с актуална дата, издадено от официален представител на производителя на програмните продукти на Novell, с което се предоставя право на участника да извършва услугите по поддръжка на програмните продукти на Novell. В този случай се представа и оторизационно писмо (или еквивалентен документ)издадено от производителя на програмните продукти, с което се предоставя право на този официален представител (представя се ако участникът не е лично упълномощен от производителя на програмните продукти). 3. Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от възложителя; 4. Предложен от участника проект на договор; 5. Декларация за подизпълнител/и. Участникът прилага декларация, независимо дали ще използва или няма да използва подизпълнител/и. В случай че, участник предвижда използването на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката, посочва същия/те, както и дела на тяхното участие. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1 от настоящата публична покана се представя в официален превод, а всички останали документи, които са на чужд език, се представят и в превод. Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Допълнителна информация, свързани с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Офертата следва да бъде представена на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I. Офертата следва да бъде надписана с надпис: Оферта за участие в обществена поръчка по чл. 14 ал. 4 с предмет: „Осигуряване на поддръжка за три години на програмни продукти предлагани от Novell и притежавани от БНБ”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/10/2012