Версия за печат

BG-Бреово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Св.св.Кирил и Методий", ул."Г.Димитров" 1, За: Людмила Христова, Република България 3790, Бреово, Тел.: 09312 2164, E-mail: sou-bregovo@rio-vidin.org

Място/места за контакт: Канцелария

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: soubregovo.com.

Адрес на профила на купувача: soubregovo.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за учениците в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Брегово", по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Доставка на закуска и/или плод, и/или мляко, включително млечно-кисели продукти за учениците от I до IV клас, съгласно ПМС 308/ 2010 г." Прогнозен брой ученици - 135 Срок на изпълнение - до 31.12.2013 г. Прогнозна стойност - 16 000 лева без ДДС. 2. Обособена позиция № 2 „Доставка на приготвена храна за осигуряване на обяд за ученици от I до VIII клас, обхванати в целодневна форма на обучение, по Проект BG51P0001- 3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"". Прогнозен брой ученици - 100 Срок на изпълнение - до 31.10.2014 г. Прогнозна стойност - 44 600 лева без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са ориентировъчни, на база брой присъстващи ученици в съответния ден през целия период на доставките. Точното количество, вид и асортимент се конкретизира съобразно ежедневните потребности на Възложителя, вследствие на навременно подадени заявки от упълномощено от него лице.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

обл. Видин, община Брегово, гр. Брегово, ул. „Георги Димитров" № 1 до осигурената за целта столова в сградата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - Брегово.

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Подробно описани в документацията на поръчката Минимално изискване: Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (два) договора с предмет, сходен на предмета на поръчката (приготвяне и доставка на храна в готов вид), за последните 3 (три) години (2011 г., 2010 г., 2009 г).Да притежава Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните.Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на договора. Минимално изискване: Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, в т.ч. лице отговарящо за контрола на качеството. При участие на обединение, посочените документи следва да са налични за обединението като цяло. Да притежава Удостоверение за регистрация на транспортно средство от Областна дирекция по безопасност на храните. Списък на транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката. Участникът трябва да разполага поне с 2 /два/ броя транспортни средства за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в ОДБХ или в РИ0К03 (до влизането в сила на ЗБАБХ). Минимално изискване: Участникът трябва да има опит в производството на храни в собствени или наети обекти, отговарящи на изисквания за подготовка на предлаганата храна, регистрирани по реда на Закона за храните минимум 2 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най - ниска предложена осреднена единична цена за сутрешно хранене (закуски, плодове, мляко, включително млечно-кисели продукти) и обедно хранене (ястие, десерт и хляб), в лева без ДДС и с включен ДДС, като участниците се класират по низходящ ред.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/09/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Документация може да се види на сайта на СОУ„Св. Св. Кирил и Методий" Брегово - http:// soubregovo.com/. Видовете храни предвидени за приготвяне и доставка следва да се изготвят съобразявайки се с Техническата спецификация за всяка от обособените позиции на поръчката и да съдържат съответна информация за вида на храната. Храната, приготвена и доставена от изпълнителя трябва да отговаря на изискванията на БДС, да бъде със съответната кулинарно технологична обработка и да бъде приготвена с подходяща форма, вкус, вид и аромат. Храната трябва да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 37 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ и НАРЕДБА № 9 ОТ 16.09.2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА. Спецификация 1- "закуска" - Три пъти седмично - сандвичи и/или тестени закуски с намалено съдържание на мазнини. (Съгласно Наредба № 37 от 31.07.2009г. за здравословно хранене на учениците. Храната и компонентите към нея да бъдат съобразени с рецептурите в Сборни рецепти за ученически столове и бюфети, одобрен от МЗ с Писмо № 33-17-140/29.11.2011 г.- Два пъти седмично - плод. Плодовете да бъдат свежи и годни за консумация. Спецификация 2 - "обяд" - трябва да включва основно ястие, десерт и хляб.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/09/2012