Версия за печат

BG-с. Оброчище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Христо Смирненски", с.Оброчище ул."Мусала" №1, За: Росица Тодорова Койнова, Димитрина Димитрова Димитрова, РБългария 9630, с. Оброчище, Тел.: 089 5554075, E-mail: smirnenski_1923@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Превоз на учители по направление Добрич-Оброчище и обратно. Превоз на ученици ІХ-ХІІ клас от с. Одърци и с. Батово до с. Оброчище и обратно през учебната 2012/2013 година по определени маршрути и разписания. Услугата се извършва, чрез периодично повтарящи се курсове на транспортните средства, без времето на ученическите ваканции и неучебните дни.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60100000 (MF06)

Описание:

Пътни транспортни услуги (С използване на междуградски автобус )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ежедневен превоз на учители и ученици за учебната 2012/2013 година по направления Добрич-Оброчище-Добрич, Одърци-Батово-Оброчище и обратно

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Добрич-Оброчище-Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Ценова оферта 2. Документ за закупена документация за участие -оригинал или заверено копие 3. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, издадено не по-рано от 3 месеца от крайния срок за депозиране на офертата - оригинал или заверено копие 4. Доказателства за икномическо и финансово състояние: - Заверено копие от Годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите за 2011 г., с изключение на новорегистрираните - Удостоверение за липса на задължения към НАП - оригинал или заверено копие - Удостоверение за липса на задължения към Община Балчик - Удостоверение за липса на задължения към общината по адрес и седалище на участника - оригинал или заверено копие 5. Информация за имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката, като те трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основния кандидат и дела за тяхното участие 6. Докмент за внесена гаранция за участие 7. Декларация за наличие или липса на подизпълнители 8. Декларации относно съответствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Когато участинкът предвижда подизпълнители е необходимо да представи декларация за съответствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 и за тях. 9. Проекто договор, който не се попълва, но се подписва и подпечатва от кандидата. 10. Декларации от кандидата, че познава и приема условията на проекта на договора. 11. Списък на документите, съдържащи се в офертите, подписан от участника. 12. Заверено копие от сключена застраховка "Гражданска отговорност" 13. Заверено копие от сключена застраховка "Злополука" 14. Заверено копие от лиценза и удостоверенията на МПС за обществен превоз на пътници 15. Удостоверения за транспортна годност на МПС

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/09/2012 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

От участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, който не отговаря на поставените изисквания от възложителя за изпълнение на поръчката по т. 1 до т. 15. Публичната покана и друга информация по процедурата са публикувани на официалната интернет страница на Община Балчик www.balchik.bg и общински вестник гр. Балчик.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/09/2012