Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БАЛЧИК, ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" №6, За: Галя Генова- старши специалист инвестиционна дейност и контрол, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9600, Балчик, Тел.: 0579 71044, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА с предмет :"Текущ ремонт на покриви в ЦДГ с.Пряспа, ЦДГ "Пролет" с.Безводица, ЦДГ № 3 "Чайка"- филиал "Изток" гр.Балчик и ремонт на ВиК инсталация на помещения в ОДЗ № 2 "Знаме на мира"(централна сграда) гр.Балчик и ЦДГ №1 "Здравец гр.Балчик " е извършване на СМР на посочените в предмета обекти, находящи се в гр. Балчик за възстановяване и отремонтиране на покривните конструкции и ВиК инсталации, като пълния обем на дейностите е изчерпателно описан в представените количествено-стойностни сметки, неразделна част от настоящата публична покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45260000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно изготвените КСС на отделните подобекти, същите неразделна част от публичната покана за възлагане на обществена поръчка, публикувана на ифициалната интернет страница на община Балчик - www.balchik.bg.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

150000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Община Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Качествено и при спазване на технологичните правила за този вид дейност. Вложените материали при извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажни работи да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Минимални изисквания : 1.Гаранционен срок за строителните и монтажни работи – да не е по-малък от минималните гаранционни срокове, съгласно изискванията на Наредба №2/2003г. на МРРБ. 2. Участникът следва да притежава: 1) Валидна застрахователна полица на «Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството» по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; 2) Реализиран общ оборот от дейности по изпълнение на СМР на обекти с обществено предназначение на територията на община Балчик през 2012 г. в размер не по – малък от 100 000,00 лева (сто хиляди) със ДДС. Наличието на изискуемия минимален оборот следва да е виден от представено от участника копие на договор за изпълнение СМР на обект с обществено предназначение. Под „обекти с обществено предназначение” следва да се разбират сгради и съоръженията за обществено обслужване и на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради съгласно номенклатурата в Приложение № 2 към Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Забележка: Предложения, които не отговарят на минималните изисквания ще бъдат оставени без разглеждане!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Икономически най- изгодна оферта”, при следните показатели:1. Срок за изпълнение с относителна тежест от 40 %/точки/; 2. Цена за изпълнение с относителна тежест от 60%/точки/. Методика за оценяване: Максималният брой точки, който може да събере един кандидат е 100 точки Оценката по т. 1, 2 се формира по следния начин: 4.1. ОЦ 1 – Срок за изпълнение 4.1.2 Оценката по този показател се формира, като най-краткият предложен общ срок за изпълнение на поръчката се разделя на общия срок, предложен от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40 (четиридесет точки). минимален предложен срок _____________________________ х 40 точки срок, предложен от участника. 4.2 ОЦ 2 - Оценка на предлаганата цена 4.2.1 Оценката по този показател се формира, като най-ниската обща предложена цена, без вкл. ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена, без вкл. ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 60 (шестдесет точки). минимална предложена цена _____________________________ х 60 точки цена, предложена от участника, където „минималната предложена цена без вкл. ДДС” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране в лева, без вкл. ДДС); „цената, предложена от участника” е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без вкл. ДДС) Заб. Предложената обща цена се формира на база сбора на посочените цени в отделните количествено-стойностни сметки на отделните обекти, включени в предмета на поръчката. Комплексната оценка /КО/ се изчислява по следната формула: КО=ОЦ1+ ОЦ2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/09/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Всяка оферта трябва да съдържа: - Попълнена съгласно образеца оферта Приложение 1; - Данни за лицето, което прави предложението- представяне на ЕИК за лицата, вписани в Търговския регистър /за служебна проверка/ или друг документ удостоверяващ правосубектността на участника; - Заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника и неговите подизпълнители (ако има такива) по чл. 171 от ЗУТ за строителство. - копие на договор за изпълнение СМР на обект/и с обществено предназначение на територията на община Балчик за 2012 г. и на стойност не по- малка от 100 000 лв. с ДДС. - Административни сведения – Приложение 2. - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – Приложение 3. - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – Приложение 4. - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Приложение 5. - Количествено-стойностна сметка/КСС/ на обект : РЕМОНТ ПОКРИВ ФИЛИАЛ НА ЦДГ 3- филиал „Изток” гр. Балчик - Приложение 6. - КСС на обект: РЕМОНТ ПОКРИВ ЦДГ "Пролет" с.Безводица - Приложение 7. - КСС на обект : РЕМОНТ ПОКРИВ ЦДГ с. ПРЯСПА ,община БАЛЧИК - Приложение 8. - КСС на обект : РЕМОНТ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ОДЗ № 2 "ЗНАМЕ НА МИРА"(ЦЕНТРАЛНА СГРАДА) - Приложение 9. - КСС на обект : РЕМОНТ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЦДГ №1 "Здравец гр.Балчик " Приложение 10. 2. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ. Срокът на валидност на офертите не може да е по- малък от 60 календарни дни. 3. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ЦЕНИ БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС. Всички посочени от участника цени следва да са без включен ДДС. 4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НЕ ПРИЕМА ВАРИАНТИ НА ОФЕРТАТА ИЛИ ЧАСТИ ОТ НЕЯ. Нарушаване на последното ще представлява самостоятелно основание за отстраняване на офертата на участника. 5.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ. ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Всяка оферта трябва да съдържа посочените в т. 6 образци, копия на документи и сведения: Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и мокър печат, в противен случай предложението Ви ще остане без разглеждане! 5.1. Офертата в едно с всички документи по т.4 се поставя в запечатан непрозрачен плик 5.2 Върху плика се посочва: - Предмета на поръчката, за която се участва, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася; - Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 5.3. Подаване на офертата Срокът за представяне на оферти е до 16.00 часа на 21.09.2012г. Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в отдел „Информационен център” на Община Балчик, пл. „21- ви септември” №6, гр. Балчик, лице за приемане на оферти- Красимира Костова- мл. експерт „ИЦ”, тел: 0579 7 10 46 5.4 Всички оферти, представени след срока по т. 5.3 не се разглеждат. Не се приема оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Тя незабавно се връща и това се отбелязва в регистъра. 5.5 Участникът поема всички рискове по подаването на офертата, включително форсмажор. 6. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА: 1.Липса на изискуеми документи; 2. Документи, представени в незаверен от участника вид; 3. Оферти, получени след крайния срок за представяне на оферти. 4. Некоректно попълнена оферта – неспазени указания/условия/ при попълването и/или обявените критерии, ведно с направените пояснения/забележки/ към тях, дадени, както в поканата, така и в приложение № 1. 6. Оферта съдържаща варианти. Възложителят предоставя пълен достъп и информация за настоящата публична покана, ведно с посочените приложения във формат Word и Excell на официалния интернет адрес на общиня Балчик - www.balchik.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/09/2012