Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл."21-ви септември" №6, За: Стоянка Йорданова - гл.специалист "Стопански дейности", Република България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71054, E-mail: s.jordanova@obadm.balchik.net, Факс: 0579 74117

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Специализиран превоз на ученици до 16 – годишна възраст от с.Църква, с.Генерал Кантарджиево, с.Рогачево и с.Кранево до СОУ “Хр. Смирненски” с.Оброчище през учебната 2012/2013” по следните маршрути: - Оброчище -Църква – Оброчище - Оброчище – Генерал Кантарджиево - Рогачево – Оброчище - Оброчище – Кранево – Оброчище

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Маршрут: Оброчище -Църква – Оброчище /четири курса по 6км на учебен ден/ Маршрут: Оброчище – Генерал Кантарджиево - Рогачево – Оброчище /четири курса по 26 км на учебен ден/ Маршрут: Оброчище – Кранево – Оброчище /четири курса по 20 км на учебен ден/

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Превозите да се организират от превозвачи, които : 1.1. са физически или юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават Лиценз за обществен превоз на пътници или Лиценз за международен автомобилен превоз на пътници; 1.2. са осигурили условия за изпълнение на задълженията си, съгласно чл.64 от Наредба №33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България; 1.3. не са налице за тях обстоятелства по чл.47, ал.1,ал.2, т.3 и ал.5 от ЗОП 2. Автобусите, с които се извършват превозите, да бъдат 2 /два/ броя, като единия е с до 22 места ,а другия с над 22 места /минимум 48/ плюс един резервен с над 22 места и имат валидни: 2.1. удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници към Лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България (при превози с Лиценз за международен автомобилен превоз - заверени копия на лиценза); 2.2. удостоверения за техническа изправност на ППС; 2.3. удостоверения за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите за превоз на деца и/или ученици; 2.4. застраховки “Гражданска отговорност” за МПС и “Злополука на пътниците” 3. Превозите да се извършва от водачи, които : 3.1 имат най-малко две години професионален опит като водачи на автобуси и са на възраст не по-малка от 25 години: 3.2. притежават Свидетелство за управление на МПС валидно за категория D; 3.3. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или лишени по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство; 3.4. са психологически годни по смисъла на Наредба №36 за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС ; 3.5. притежават карта за квалификация на водача, издадена по реда на Наредбата №41 за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация ;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА. - Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на превозвача 1.1. ЕИК за лицата, вписани в търговския регистър /за служебна проверка/ или друг документ удостоверяващ правоспособността на участника. 1.2. Копие от Лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България или Лиценз за международен автомобилен превоз. 1.3. Декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2, т.3 и ал.5 от ЗОП / участникът определен за изпълнител, е длъжен, при подписване на договора, да представи документи от съответните компетентни органи/; 2. Доказателства за техническите възможности на превозвача за изпълнение на поръчката и квалификацията на водачите. 2.1. Декларация със списък на автобусите, с които ще се изпълняват превозите /Приложение №4/ с приложени: - копия на удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници /при превози с Лиценз за международен автомобилен превоз - заверени копия на лиценза/ - копия на удостоверения за техническа изправност на ППС; - копия на удостоверения за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите за превоз на деца и/или ученици; - копия на застраховки “Гражданска отговорност” за МПС и “Злополука на пътниците”; - копия на Свидетелства за регистрация на МПС; 2.2. Декларация със списък на водачите които ще изпълняват превозите с приложени: - копия на Свидетелства за управление на МПС; - копия на удостоверения за психологическа годност; - копия на карти за квалификация на водачите, издадена по реда на Наредбата №41 за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация - Декларация, че не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и/или лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност; / при подписване на договор за възлагане се представят свидетелства за съдимост/ 3. Документи доказващи осигурен предпътен медицински преглед на водачите /договор с доктор/ 4. Документи доказващи осигурен технически преглед на автобусите; /договор с механик или друг еквивалентен документ/ 5. Определен от участника срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 30/тридесет/ календарни дни 6. Административни сведения 7. Предложение за цена на км. пробег; Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от Наредба 2/31.03.2006г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (обн.ДВ.бр.32/18.04.2006г. посл. изм. ДВ.бр.2/06.01.2012г.) да не е по висока от 1.00 лв./км пробег за автомобили до 22 места и 1.50 лв/км пробег за автомобили с над 22 места. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ, ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 1.Всяка оферта трябва да съдържа посочените в поканата, копия на документи и сведения. 2.Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и мокър печат на превозвача, в противен случай предложението, ще остане без разглеждане ! 3.Офертата в едно с всички документи се представя в запечатан непрозрачен плик и върху плика се посочва: - предмета на поръчката - наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 4. Подаване на офертата: 4.1. Срокът за представяне на офертите е до 16.00 часа на 03.09.2012г. 4.2. Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ.куриер в отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” на община Балчик, пл.”21-ви септември” №6 4.3. Оферти подадени след определения срок не се разглеждат. 4.4. Не се приема оферта в не запечатан плик Пълен достъп до настоящата публична покана, ведно с посочените приложения са предоставени на официалния интернет адрес на общината www.balchik.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2012