Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище "Антим І", ул."Дунав" № 16, За: Стойка Бойчева Колева, България 9601, Балчик, Тел.: 088 4197423, E-mail: ou_antim@abv.bg, Факс: 0579 74507

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.daskalo.com/ouantim1/.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти и закуски

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на хранителни продукти за ученически стол и закуски на ученици 1-4 клас

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОУ "Антим І" гр.Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение на поръчката: учебна 2012/2013 г. 2. Място на изпълнение на поръчката:Основно училище " Антим І" – гр.Балчик , общ. Балчик, обл. Добрич. 3. За доказване икономически и финансови възможности на кандидата, участникът следва да приложи копие на ГФО за последната финансова година с цел удостоверяване на положителен финансов резултат от дейността. 4. За доказване на техническите възможности кандидатът представя: - Декларация по чл.35,ал.3 от ЗОП, Декларация за запознаване с документацията, Декларация по чл. 47,ал.1 и ал.2, т.3 от ЗОП, Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП, Декларация за участие на подизпълнител, Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, Декларация за общия оборот и оборота на стоките, обект на поръчката през последните три години, Декларация за транспортните средства, с които разполага участника, необходими за изпълнение на обществената поръчка, Декларация със списък на обектите, с които разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, Декларация за качеството и годността на доставяните продукти, Административни сведения. 5. Заверени копия на документи, доказващи основанието и срока за ползване на обекта — документ за собственост, договор за наем и др. 6. Заверени копия на документи, доказващи въведените в обекта добри практики за производство и търговия с храни, система за анализ на опасностите и критични контролни точки /НАССР/ или процедури в съответствие с принципите на системата и система за управление на безопасността на храните, въведени в обекта. 7. Удостоверение за регистриране на участника в ОДБХ за търговия с храни -заверено копие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/09/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОУ "Антим І" гр.Балчик

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/09/2012