Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Бургас, к-с „Лазур” ул. „Перущица”, № 67, ет. 3, За: Димитър Трошев, България 8000, Бургас, Тел.: 056 813205, E-mail: d.troshev@abv.bg, Факс: 056 813200

Място/места за контакт: Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Бургас

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.riosvbs.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvbs.eu/obshtestveni_porachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, който да извърши независим одит на дейностите и финансовото изпълнение на проект - „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Изпълнение на дейности за устойчиво управление на национални паркове и резервати”, Референтен № на процедурата: BG161PO005/11/3/3.2/05/26, Заповед № РД-524/02.07.2012 г. на Министъра на околнита среда и водите Нона Караджова.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000

Описание:

Одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва: Изпълнителят по настоящата обществена поръчка следва да извърши пълен одит на проекта на РИОСВ - Бургас, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Изпълнение на дейности за устойчиво управление на национални паркове и резервати”, Референтен № на процедурата: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Одитът по проекта трябва да изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта, в съответствие с националните и международните одиторски стандарти и да включва: Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на Възложителя; Проследяване ефективното прилагане от страна на Възложителя на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на оперативната програма; Осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на разходи по проекта: „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“,Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Изпълнение на дейности за устойчиво управление на национални паркове и резервати”, Референтен № на процедурата: BG161PO005/11/3/3.2/05/26. Оперативната програма е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; Изготвяните при изпълнението на услугата одиторски доклади за проекта трябва да съдържат констатации и евентуални препоръки към екипа на проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са посочени изчерпателно в документацията за участие, утвърдена със Заповед № ОПОС- 3/29.08.2012 на Възложителя и публикувана в профила на купувача на горепосочения интернет адрес. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 1. Участникът (самостоятелно лице или обединение) да има реализирани приходи/оборот от договори за извършени сходни услуги (под сходни услуги се разбират договори за извършване на независим одит на дейностите и финансовото изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС и/или други международни финансови институции, програми или фондове) сумарно за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) минимум от 100 000 (сто хиляди) лева. 2. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 /един/ договор през последните три години, считано от крайната дата, посочена в публичната покана за подаване на оферти по настоящата поръчка със същия или сходен предмет. Под договори с предмет, сходен на предмета на поръчката (или т. нар. аналогични договори) следва да се разбират договори за извършване на независим одит на дейностите и финансовото изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС и/или други международни финансови институции, програми или фондове. 3. Участникът трябва да разполага с ключови експерти с приложени автобиографии (свободна форма), документи доказващи изискваните образование, професионална квалификация и умения (дипломи, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост) и професионален опит: копия от трудова/служебна/осигурителна книжка. Необходимите експерти трябва да имат следния профил: • Ключов експерт № 1 - Експерт финансов одит и ръководител на екип – минимум 4 години професионален опит. Образователна степен „магистър“ в някоя от следните области: икономика, финанси или еквивалентна. Валиден сертификат за финансов одит – ДЕС и/или CPA и/или ACCA и/или CFSA или еквивалентен; • Ключов експерт № 2 - Експерт вътрешен контрол и одит - минимум 4 години професионален опит. Образователна степен „магистър“ в някоя от следните области: биология, икономика, финанси, инженерни науки, право или еквивалентна. Валиден сертификат за вътрешен одит – CIA или еквивалентен; • Ключов експерт № 3 - Експерт измами и нередности – минимум 4 години професионален опит. Образователна степен „магистър“ в някоя от следните области: икономика, финанси, право или еквивалентна. Доказана квалификация в областта на разкриването, предотвратяването, управлението на измами и нередности – напр. CFE или еквивалентен; • Ключов експерт № 4 - Експерт юрист - минимум 4 години професионален опит в областта на правото. Образователна степен „магистър“ по право.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническа оценка Техническото предложение за всеки участник ще бъде оценявано съгласно следващата таблица. Критерии за оценка Точки Разбиране на приложимата нормативна рамка До 10 точки Участникът е направил пълен и задълбочен анализ на приложимата нормативна рамка и изисквания. До 5 точки Участникът ясно е демонстрирал по какъв начин нормативните изисквания се инкорпорират в предложената методика. До 5 точки Предложен одиторски подход До 10 точки Одиторският подход и предложения подход за управление на качеството са описани подробно, като не са допуснати пропуски. До 5 точки Връзките между отделните фази са ясно и задълбочено демонстрирани, като входните и изходни ресурси са детайлно описани. До 5 точки Предложени одиторски процедури До 10 точки Предложените одиторски процедури са подробно описани. До 5 точки Засегнати са всички конкретни проверки, които трябва да се направят. До 5 точки Предложена индикативна програма за управление на ангажимента До 10 точки Участникът е представил ясна и подробна индикативна програма за управление на ангажимента във времето. До 5 точки Демонстрирана е недвусмислено връзката между отделните предвидени дейности и предлаганите ключови експерти. До 5 точки Обща оценка До 40 точки (ОЦ) = минимална предложена цена/цена, предложена от участника х (10 точки), където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до участие и класиране; „цената, предложена от участника” е цената, предложена от съответния участник, съгласно ценовата му оферта (в лева). Ценовото предложение се оценява с оценка Oц, която се формира при спазване на следната формула: Оц = (Минимална предложена цена/Предлагана цена) х 10. Общата оценка се получава въз основа ва стойностите на техническата оценка и финансовата оценка. Общата оценка на офертата на оценявания участник е с максимална стойност 50 точки. КОф – общата оценка на офертата, се изчислява по следния начин: КОф = Т + ОЦ, отделно за всеки участник.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/09/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде предоставена безплатно на хартиен носител на адрес - гр. Бургас, к-с „Лазур” ул. „Перущица”, № 67, ет. 3 не по-късно от деня и часа, посочени в Публичната покана, или да се изтегли от сайта на РИОСВ - Бургас: http://www.riosvbs.eu/obshtestveni_porachki.html - "Обществени поръчки". При поискване от заинтересованото лице, възложителя е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/09/2012