Версия за печат

BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение "Проф.д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, ул. "Съйко Съев" № 27, За: д-р Тихомир Иванов Бенев - изпълнителен директор, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603370, E-mail: mbal_lovech@abv.bg, Факс: 068 603371

Място/места за контакт: гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" № 27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-lovech.com.

Адрес на профила на купувача: www.mbal-lovech.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на кислород за медицински нужди с транспортни средства, собственост на Изпълнителя, отговарящи на изискванията за превоз на газове и снабдени с помпа за зареждане в стационарна цистерна за нуждите на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД–гр.Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24111900 (LA52)

Описание:

Кислород (Медицински )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно годишно количество 120 000 кг.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ АД, гр.Ловеч, ул."Съйко Съев"27

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 3.Документ, удостоверяващ регистрацията по ЗДДС, ако участникът е регистриран - заверено от участника копие или декларация, че не е регистриран по ЗДДС 4.Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1,ал.2 и ал.5 ЗОП 5.Доказателства, че съответния кандидат е в състояние да извърши доставката. 5.1.Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ . 5.2.Валиден сертификат ISO или еквивалентен такъв 6.Определеният за изпълнител кандидат трябва да осигури /достави и монтира/ за своя сметка криогенен съд, за временно безвъзмездно ползване по време на договора, с вместимост не по-малка от 10 000 литра на територията на МБАЛ АД гр.Ловеч. 7.Други посочени в документацията за участие

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие е публикувана на профила на купувача www.mbal-lovech.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/08/2012