Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Стоянка Младенова - 02 91451977, Стефан Кръстанов - 02 91451266, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451977, E-mail: mladenova.s@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър І" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извънгаранционно поддържане и развитие на страницата на Българската народна банка в интернет.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48220000

Описание:

Софтуерни пакети за интернет и интранет


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извънгаранционно поддържане и развитие на страницата на Българската народна банка в интернет за срок от 1 (една) година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

БНБ, пл. "Княз Александър І" № 1.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да отговаря на следните условия: • Наличие на минимум 2 (двама) сертифицирани специалисти по бази данни Oracle OCP; • Наличие на миниум 1 квалифициран специалист по Oracle Content Management (UCM/ ECM); • Участникът да има минимум 1 (един) реализиран и работещ в момента проект за разработване или поддържане и развитие на публична страница, реализирана с технологиите Oracle RDBMS RAC и UCM.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/08/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците представят следните документи: 1. Попълнена оферта, съгласно образеца, подписана и подпечатана на всяка страница от представляващия дружеството. 2. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3. Декларация, че участникът е съгласен с условията на проекто-договора. 4. Сертификати за доказване на наличие на специалисти по бази данни Oracle. 5. Документи за наличие на квалифицирани специалисти в сферата на Oracle Content Management (UCM/ ECM). 6. Договор за разработване или поддържане и развитие на публична страница, реализирана с технологиите Oracle RDBMS RAC и UCM. 7. Приложение № 1 - „Техническо предложение за услугата „Извънгаранционно поддържане и развитие на страницата на Българската народна банка в интернет“. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект: „Извънгаранционно поддържане и развитие на страницата на Българската народна банка в интернет”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес www.bnb.bg. Забележка: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/08/2012