Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на лабораторни реактиви за анализи със спектрофотометър DR 2800 за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”. Предметът включва доставка на лабораторни реактиви за анализи съвместими със спектрофотометър DR 2800 (Приложение №1). При извършване на доставката, Изпълнителят представя анализен сертификат за изделието, издаден от фирмата - производител, в който да има посочени дата на производство и срок на годност. При липса на посочен срок на годност, фирмата – изпълнител, която ще извърши доставката се задължава да изиска документ от фирмата - производител, с който да докаже годността за употреба на доставеният продукт. В случай, че Възложителят установи несъответствие на доставените реактиви за анализи със спектрофотометър DR 2800, той констатира това в нарочен протокол, като в последствие връща доставената стока и дава възможност на Изпълнителя да достави нови реактиви на същата цена. При повторно несъответствие на доставката, Възложителят прекратява действието на договора. Реактивите ще се доставят на адреса посочен в заявката, с транспорт на доставчика, в срока офериран от него. Доставените химични вещества трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с оригинални етикети на фирмата - производител. Продуктите трябва да са с минимум 70 % остатъчен срок на годност, считано от датата на конкретната доставка. В случай, че доставката включва опасни химични вещества и препарати, Изпълнителят трябва да предостави съответните информационни листове за безопасност преведени на български език и съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (Обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2003г., изм. и доп., бр.66 от 2004г. и бр.50 от 2005г.)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696300

Описание:

Химически реактиви


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно Приложение №1 - по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСОВ - Стара Загора, околовръстен път.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Цената се формира като сбор от цените на отделните реактиви за извършване на един анализ съгласно Приложениe №1. Цената е в български лева без ДДС. 2.Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора. 3. Срок за изпълнение на доставката след заявка – съгласно офертата на избрания за изпълнител. 4. Гаранционен срок – минимум 1 година 5. Начин на плащане: Отложено плащане съгласно офертата на избрания за изпълнителя, след изпълнение на доставката и издаване на данъчна фактура – оригинал, по банкова сметка на Изпълнителя. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана, по зададената техническа спецификация /Приложение №1/. - Срок за отложеното плащане - посочен в кал. дни. - Срок за доставка – посочен в кал. дни - Декларация относно мястото и условията за съхранение на оферираните продукти, както и за транспортиране на съответните продукти до Възложителя, като доказателства за техническите възможности. - Да се представи декларация от производителя за съвместимост на тест наборите към съответните спектрофотометри - Сертификат за въведена система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалентно на фирмата-производител и на самия участник. - Оторизация от производителя за всички оферирани продукти. - Декларация (придружени със списък) за тест наборите за проведена от производителя валидационна процедура или за съотвествие към европейски и международни стандарти. - Каталожният номер, посочен в офертата трябва да бъде проследим до каталозите и материалите, приложени в документацията на участника и в интернет страницата на посочения производител. - Срок на валидност на офертата - минимум 90 календарни дни. - Гаранционен срок.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

при следната методика: КО = К1 х 0,70 + К2 х 0,15 + К3 х 0,15 К1 – Предлагана цена с относителна тежест 0,70 К1 = най-ниска цена х 100 предложено ценово предложение К2 – Срок на отложено плащане в кал. дни с относителна тежест 0,15 К2 = разглеждан срок х 100 най-дълъг срок К3 – Срок на доставка в кал. дни с относителна тежест 0,15 К3= най-кратък срок на доставка х 100 предложен срок на доставка

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/08/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Приложение №1 може да бъде получено на горепосочения интернет адрес на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/08/2012