Версия за печат

BG-БАЛЧИК

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ, ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" № 6, За: ДИМИТРИН ДИМИТРОВ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9600, БАЛЧИК, Тел.: 0597 71053, E-mail: dimitrov@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: БАЛЧИК

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg/bg/infopage/1056-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата процедура е Възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за изпълнение на услуга с предмет : „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект № DIR 51011119 – 19-38 “Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” със съществените изисквания към строежите”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR 51011119 - C015 по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на ОПОС, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж.”. Обособена позиция 2: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект № DIR 51011119 – 20-39 “ „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик” със съществените изисквания към строежите”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR 51011119 - C018 по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на ОПОС, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж.”. За всяка обособена позиция се подават отделни оферти. Прогнозната стойност на поръчките се определя в български лева, без ДДС. Участниците следва да посочат отделни цени за двете обособени позиции. Прогнозна стойност на поръчките е, както следва: 1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: - 15 000,00 ( петнадесет хиляди) лв., без ДДС. 2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - 12 000,00 (дванадесет хиляди) лв., без ДДС. Участници, които са предложили цени, по-високи от посочените по-горе, се отстраняват от участие в процедурата За всяка обособена позиция се сключва отделен договор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79131000

Описание:

Услуги по подготовка и изготвяне на документи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъде постигнат следния основен резултат: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: • Изготвен и одобрен от Възложителя Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект № DIR 51011119 – 19-38 „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” със съществените изисквания към строежите, в съответствие с изискванията на чл. 142 ЗУТ, във връзка с Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: • Изготвен и одобрен от Възложителя Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект № DIR-51011119-20-39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, със съществените изисквания към строежите, в съответствие с изискванията на чл. 142 ЗУТ, във връзка с Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; Прогнозна стойност на поръчките е, както следва: 1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: - 15 000,00 ( петнадесет хиляди) лв., без ДДС. 2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - 12 000,00 (дванадесет хиляди) лв., без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1 Обект на обществената поръчка Обект на настоящата обществена поръчка е: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект № DIR 51011119 – 19-38 “Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” със съществените изисквания към строежитe". Изпълнителят ще упражнява функциите на консултант по смисъла на чл.166 ЗУТ, като ще извърши оценка на съответствието на инвестиционния проект. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект № DIR-51011119-20-39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик” със съществените изисквания към строежитe". 1.2 Конкретни задачи на изпълнителя При изготвянето на Доклада за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежитe Изпълнителят следва да: • Познава детайлно ОПОС и свързаните с нея изисквания, наръчници, ръководства, указания, институции и др. • Притежава лиценз, издаден съгласно Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, както и компетенции, познания и опит в областта на изготвянето на оценки на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежитe. Оценката на съответствието на инвестиционния проект трябва да бъде изготвена при стриктно спазване на изискванията на чл.142 ЗУТ, като трябва да обхваща проверка за съответствие със: 1. предвижданията на подробния устройствен план; 2. правилата и нормативите за устройство на територията; 3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ; 4. взаимната съгласуваност между частите на проекта; 5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 7. специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива. При изготвяне на оценката на съответствие Изпълнителят трябва да изхожда и да се ръководи от условията и изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (изм. и доп. ДВ. бр.18 от 2 Март 2012г.). 1.3 Други задължения на Изпълнителя По време на изпълнението на задълженията си Изпълнителят е длъжен: • да спазва принципите: независимост, компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност; • да информира Възложителя за съществени нарушения на законите и други нормативни актове, норми и процедури, както и за всяка друга информация, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на поръчката; • да предупреждава Възложителя в областта на своите компетенции за действия или пропуски, които може да му навредят, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на поръчката; • да разяснява на Възложителя значението на дадена информация, анализ и/или оценка, получена при изпълнението на поръчката; • да спазва международно признатите стандарти и професионалната практика в областта на изготвяне на оценки на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите. 2. ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ Изпълнителят на обществената поръчка следва да притежава Лиценз за извършване на дейностите, предмет на поръчката, издаден съгласно изискванията и критериите на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Изпълнителят трябва да разполага с екип от експерти, които да притежават нужната квалификация, правоспособност и опит за извършване на дейностите, предмет на поръчката. Експертите, които Изпълнителят ще използва за извършване на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания на строежите, трябва да имат ква

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/08/2012