Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери и мотопеди” за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора. Предметът включва доставка на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери и мотопеди, тяхното демонтиране и монтаж, както и баланса им. Подробното описание на видовете гуми, съответно свързаните с тях услуги е дадено в техническа спецификация (Приложение №1-2стр.). При извършване на доставката и услугите свързани с нея, Изпълнителя представя сертификат за изделието.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03420000

Описание:

Гуми (клейове)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата на гумите, съответно свързаните с тях услуги ще се доставят/извършват периодично по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Базите на избрания за изпълнител

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

5.1.Начин на образуване на цената: Сума от единичната цена на гумата, цената за демонтажа и монтажа й, както и цена на баланса й - по зададена техническа спецификация /приложениe №1/. Цената е в български лева без ДДС. 5.2.Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора. 5.3. Срок за изпълнение на доставката и свързаните с нея услуги след заявка – 1 работен ден. 5.4. Гаранционен срок – 12 месеца 5.5. Начин на плащане: Отложено плащане съгласно офертата на изпълнителя, след изпълнение на доставката/услугата и издаване на данъчна фактура – оригинал, по банкова сметка на Изпълнителя. За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана, по зададената техническа спецификация /приложение №1/. - Срок за отложеното плащане - посочен в кал. дни. - Участникът трябва да разполага с повече от една собствени или наети бази на територията на гр. Стара Загора. Доказва са с копие на документ за собственост или договор за наем за срока на действие на поръчката. Офертите на участници без мининум две бази на територията на гр. Стара Загора няма да бъдат разглеждани от Възложителя. - Срок на валидност на офертата - минимум 60 календарни дни. Забележка: Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

при следната методика: КО = К1 х 0,70 + К2 х 0,30 К1 – Предлагана цена с относителна тежест 0,70 К1 = най-ниска цена х 100 ценово предложение К2 – Срок на отложено плащане с относителна тежест 0,30 К2 = Разглеждан срок х 100 най-дълъг срок

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/08/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Техническата спецификация /Приложение №1- 2 стр./ може да бъде получена на горепосочения интернет адрес на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/08/2012