BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Йовко Йовчев; Ваня Стоянова Трайкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217601; 02 9217443, E-mail: i.iovchev@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: Проект "Нов шанс за успех"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mon.bg/left_menu/contracts/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „ Нов шанс за успех“ и с оглед необходимостта от текущи проверки и сертифициране на резултатите от обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които са включени в курсове за ограмотяване и в курсове за овладяване на учебно съдържание за V, VI и VII клас по проекта, Министерството на образованието, младежта и науката възлага обществена поръчка чрез публична покана по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет “Създаване на тестови задачи за текуща проверка и оценка на резултатите от обучението на неграмотни и слабограмотни възрастни над 16 години, които са включени в курсове за ограмотяване и в курсове за овладяване на учебно съдържание за V, VI и VII клас по проект „Нов шанс за успех“ и на заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението по проекта” Изпълнителят на обществената поръчка следва да създаде: спецификация на заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението на неграмотни и слабограмотни възрастни над 16 години, които са включени в курсове за ограмотяване или в курсове за овладяване на учебно съдържание за V, VI и VII клас по проект „Нов шанс за успех“ ; банка с тестови задачи за текуща проверка и оценка на резултатите от обучението; заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението по проекта със съответните критерии за проверка и оценка. Изпълнителят на обществената поръчка следва да осигури извършването на експертна оценка на тестовите задачи и финалните тестове. Изпълнителят на обществената поръчка трябва да въведе получилите положителна експертна оценка тестови задачи в създаден от възложителя генератор на тестове.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80400000

Описание:

Образование за възрастни и други образователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството задачи и тестове, които трябва да създаде изпълнителят, са подробно описани в техническото задание, достъпно на "профила на купувача", създаден на интернет страницата на Министерството на образованието, младежта и науката - http://mon.bg/left_menu/contracts/

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60417 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Министерство на образованието, младежта и науката, с адрес гр. гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят поставя изисквания по отношение на капацитета на изпълнителя на поръчката, изразяващи се следното: I. Изисквания към екипите, ангажирани от изпълнителя за създаване на тестовите задачи и тестовете за сертифициране: 1. Всяко от лицата, което отправя оферта за изпълнение на поръчката в отговор на публичната покана, трябва да докаже че разполага с екип за създаване на тестове и тестови задачи, съставен от специалисти с методически опит в областта на всеки от учебните предмети, описани в техническото задание. 2. За методически опит в областта на всеки от учебните предмети, описани в техническото задание, се приема всяка от следните дейности: - създаване на тестови задачи; - участие в съставянето на учебни програми по съответния учебен предмет; - участие при създаване на учебници или учебни помагала по съответния учебен предмет. 3. За доказване съответствието с посоченото изискване към офертата се прилага списък на специалистите, включени в екипа за създаване на тестове и тестови задачи и автобиографии на всички членове на този екип, с подробни данни относно методическия им опит в областта на всеки от учебните предмети. II. Изисквания към екипите, ангажирани от изпълнителя за извършване на експертна оценка на тестовите задачи и финалните тестове. 1. Всяко от лицата, което отправя оферта за изпълнение на поръчката в отговор на публичната покана, трябва да докаже че разполага с екип за оценка на тестовите задачи и финални тестове за сертифициране, съставен от специалисти с опит в тестовото оценяване в областта на всеки от учебните предмети, описани в техническото задание, различни от специалистите, включени в екипа за създаване на тестове и тестови задачи. 2. За опит в тестовото оценяване в областта на всеки от учебните предмети, описани в техническото задание, се приема всяка от следните дейности: - създаване на тестови задачи; - оценяване на тестови задачи и тестове. 3. За доказване съответствието с посоченото изискване към офертата се прилага списък на специалистите, включени в екипа за оценка на тестовите задачи и финални тестове и автобиографии на всички членове на този екип, с подробни данни относно опита им в тестовото оценяване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/08/2012 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация относно учебните планове и програми, по които се осъществява обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които са включени в курсове за ограмотяване и в курсове за овладяване на учебно съдържание за V, VI и VII клас по проект „Нов шанс за успех“ може да се намери на интернет страницата на проекта, на адрес: http://novshans.mon.bg/?m=3

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/08/2012