Версия за печат

BG-ГРАД БАЛЧИК

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БАЛЧИК, ГР. БАЛЧИК, ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" №6, За: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ - КМЕТ, ДИМИТРИН ДИМИТРОВ - директор дирекция ТЕМСЕ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9600, ГРАД БАЛЧИК, Тел.: 0579 71053, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГРАД БАЛЧИК

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg/bg/infopage/1056-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публичната покана е свързана с възлагане на общеснвена поръчка пореда на чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП за изпълнение на услуга с предмет ” Разработване на тръжни процедури за обект „Претоварна станция за ТБО в местността Момчил, гр. Балчик”, необходима на Община Балчик за провеждане на: - открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР, което ще се извърши в съответствие с договорните условия на ФИДИК (Червена книга,1999); - открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител - инженер по смисъла на ФИДИК (Червена книга,1999) - процедура на договаряне без обявление по чл.90 от ЗОП за избор на изпълнител, осъществяващ авторски надзор.” Изграждането на ПС за ТБО ще се финансира по процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” по оперативна програма"Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79131000

Описание:

Услуги по подготовка и изготвяне на документи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на настоящата общеснвена поръчка по реда на чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП за изпълнение на услуга с предмет ”Разработване на тръжни процедури за обект „Претоварна станция за ТБО в местността Момчил, гр. Балчик” ще бъдат разработени 3 (три) документации за провеждане на: - открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР, което ще се извърши в съответствие с договорните условия на ФИДИК (Червена книга,1999); - открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител - инженер по смисъла на ФИДИК (Червена книга,1999) - процедура на договаряне без обявление по чл.90 от ЗОП за избор на изпълнител, осъществяващ авторски надзор.” Прогнозната стойност на поръчките се определя в български лева, без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние. 2. Минимални изисквания за технически възможности • През последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил договор/и с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка, които да са на обща стойност не по-малка от прогнозната стойност на настоящата поръчка: Доказва се със: Списък на основните договори за услуги, изпълнени от участника през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), включително стойностите, предмета на договорите, датите на сключване, срока на изпълнение и Възложителите по тях. - попълва се Приложение № 8. Под договори с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка следва да се разбират: договор/и за управление и/или договор/и за изготвяне на тръжни документации по за възлагане на строителство, като трябва да е участвал в подготовката на поне една тръжна процедура, изготвена в съответствие с правилата на ФИДИК ( Червена книга, 1999) За договорите, посочени от участника като договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка задължително се представят и Препоръки (Референции) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка. В препоръките задължително трябва да са посочени: наименование и стойност на услугата, както и дали услугата е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания трябва да бъдат изпълнени поне от един от участниците в обединението. 3. Минимални изисквания за професионална квалификация и опит Участникът следва да разполага с необходимите експерти за изпълнение на поръчката .Участникът следва да осигури екип от минимум 2 (двама) експерти, а именно : експерт – 1: Икономист – притежаващ: Висше образование, степен „Магистър” в областта на икономиката; Експертът трябва да има поне 3 години опит в подготовката/управлението на проекти, финансирани по предприсъединителните програми или оперативните програми на ЕС. експерт – 2: Юрист – притежаващ: Висше образование – „Право”, степен „Магистър”, придобита юридическа правоспособност; Експертът трябва да има опит в подготовката на тръжни документи за възлагане на строителство, като трябва да е участвал в подготовката на поне една тръжна процедура, изготвена в съответствие с правилата на ФИДИК (Червена книга, 1999). Доказва се със: 1.Списък на експертите (Приложение №: 9) -Относно квалификацията – дипломи, удостоверения за правоспособност (участникът може да приложи към съответната диплома и други документи, които счита за подходящи – напр. сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост и др.); 2.Автобиография / CV (Приложение №: 9.1) -Относно професионалния опит - собственоръчно подписана от експерта (участникът може да приложи към съответното cv-автобиография и други документи, които счита за подходящи – напр. референции, заповеди, длъжностни характеристики, копия от трудова/служебна книжка или трудовите договори/заповеди, копия от гражданските договори и др.); В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания трябва да бъдат изпълнени поне от един от участниците в обединението Срок на валидност на офертите: 60 дни Пълната информация за условията и изискванията вкл. и образците, организирането, провеждането и възлагането на обществената поръчка може да бъде открита на официалната интернет страница на Възложителя (профил на купувача) www.balchik.bg. линк към раздел "обяви", подраздел "публични покани": http://www.balchik.bg/bg/infopage/1056-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. На основание чл. 101г., ал. 1, от ЗОП, Възложителят назначава със Заповед, „Длъжности лица”, на които възлага да разгледат и оценят представените оферти с цел да определят участника, който има необходимите финансови и технически възможности да изпълни настоящата поръчка. 1.1. Всеки участник има право да представи само една оферта. 1.2. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. 1.3. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са: 1.3.1. Заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат. 1.3.2. Всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български език или в превод на български език. 1.3.3. Ако в предложението са включени документи, референции или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от официален превод на български език. 2. Офертата следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. 3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 3.1. Пликът трябва да съдържа следните документи: • Списък на представените от участника документи по образец Приложение №1. • Оферта по образец Приложение № 2. • Декларация за запознаване с условията на поръчката по образец Приложение № 3. • Административни сведения по образец Приложение № 4. • Посочен ЕИК или Удостоверение за актуално състояние на участника (само в случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не разполага с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато той е българско юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Документът се представя в оригинал или заверено от участника копие. Когато участникът е физическо лице – заверено копие от документ за самоличност; • Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП, чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП и Декларация по чл.47, ал.5 по образец - Приложения № 5, № 6 и № 7. • Доказателства за технически възможности на участника – Приложение № 8; • Списък на експерти ангажирани с изпълнението на поръчката – Приложение № 9. • Автобиографии на ключовите експерти по образец Приложение № 9.1; • Декларации за подизпълнители по образец Приложения №10 и №11; • Техническо предложение на участника по образец - Приложение № 12; • Ценова оферта на участника по образец - Приложение № 13. • Приложение към ценовата оферта по образец – Приложение 13.1; Пълната информация за условията и изискванията вкл. и образците, организирането, провеждането и възлагането на обществената поръчка може да бъде открита на официалната интернет страница на Възложителя (профил на купувача) www.balchik.bg. линк към раздел "обяви", подраздел "публични покани": http://www.balchik.bg/bg/infopage/1056-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/08/2012