Версия за печат

BG-С. АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АНТОН, С. АНТОН ПЛ.СЪЕДИНЕНИЕ №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, БЪЛГАРИЯ 2089, С. АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: С. АНТОН

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Неотложни - въстановителни работи по проект "РЕМОНТ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ"СВ.ПРОРОК ИЛИЯ" С.АНТОН, ОБЩИНА АНТОН, финансирана от Междуведомствената комисия за борба с бедствията и аварийте

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Неотложни - въстановителни работи по проект "РЕМОНТ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ"СВ.ПРОРОК ИЛИЯ" С.АНТОН, ОБЩИНА АНТОН, финансирана от Междуведомствената комисия за борба с бедствията и аварийте. Предвидени са следните видове строителни и монтажни работи за обновяване и възстановяване на храма в следната последователност: 1. Преглед на покривната конструкция, летвени и дъсчени обшивки и покривно покритие 2. Подмяна на компрометирани елементи и материали по покрива и полагане на хидроизолация при ремонта. Обмазка против инсекти. 3.Възстановяване на целостта и еднаквостта на покривното покритие, заедно с монтирането на улуци и водосточни тръби. Монтаж на мълниезащита. 4. Преглед и ремонт на тавана, вароциментова мазилка, грундиране и полагане на фасаген. 5.Подмяна на дюшемето на емпорето.Почистване и импрегнационна обработка на дървени части с огнезащитен лак. 6.Сваляне изцяло на стара боя и измиване с водоструен апарат по вътрешните и външните стени. 7.Изкърпване на компрометирани участъци и боядисване, с фасаген на външни и вътрешни стени. 8.Доставка и монтаж на РVС дограма по прозорци. 9.Ремонт на камбанарията. Подмяна на дървени стълби, сваляне изцяло на стара боя и измиване с водоструен апарат, изкърпване, шпакловка, грундиране и полагане фасаген. Подмяна на изгнили подови конструкции. 10. Да се изпълни дренажна инсталация с цел опазване от неблагоприятните въздействия на подпочвените води,за да не се увреждат основите на сградата. 11.Изграждане на тухлени РШ 60/60 см. и дълбочина до 1м. 14. Изграждане на попивен кладенец със сухо зидана каменна зидария.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

135576 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

С.АНТОН

NUTS:

BG4

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1Участ. трябва да заяви в офертата си дали при изп.на поръчката ще използва подизпълнители.2.Док.и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции съгласно удост.за актуално състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изп. на такива функции съгласно изискванията на настоящата докум.3.Всички док. трябва да са с дата на издаване,предшестваща подаването им с офертата не повече от 1 месец или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях.4.Офер.се представя в един ориг. и две заверени копия, като офертата, която се представя в ориг.се комплектова с вс.док.5.В случай, че кандидатите имат нужда от разяснения по док. за участие, те могат да отправят писмено своите питания, но не по-късно от7дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.6.Списък на док., съд. се в офертата, подписан от предс.участ. в ориг.;10.ЕИК съгласно чл23ал4 отЗТР, който се посочва в приложения образец към настоящата док.или удост.за актуално със.на участ.ориг.или офиц.заверен препис,ако участ.са юрид. лица, едн.търг. или обединения;Пълномощно на лицето, подписващо офертата ориг.7.Представя се, когато офертата(или някой документ от нея)не е подписана от управляващия, а от изрично упълномощен негов представител.8Декл.почл.47ал1отЗОП ориг.;13.Декл. по чл.47, ал. 2 от ЗОП ориг.9Декл. по чл.47,ал5отЗОПориг.15Декл.за запознаване с усл.на поръчката ориг.10Декл. за запознаване с условията на строителната площадка ориг.; 11Декл. за спазено изискване за мин.цена на труда в строителството ориг.12Док.за гаранция за участие в процедурата ориг.;Участ. следва да представят гаран. за участие в размер на 1000,00лв.13.Док.за икон. и финан. състояниеа)Заверено копие от баланса и отчета за прих.и разх.фин.отчет на участника за посл.3г.2009 г.,2010 г,2011г.б) Справка, съгласно чл. 50,ал.1,т.3 от ЗОП за общия оборот и за оборота oт строителството за посл.3год.2009 г2010 г2011г.в)Копие от действаща застр.полица за проф.отговорност по чл.171отЗУТнот.завереног) когато по обективни причини участ.не може да пред.исканите от Възл. док., той може да докаже икон. и финан. си състояние с всеки друг док., който Възл. приеме за подходящ, списък на осн. д-ри за строителство за обекти, подобни на обекта на поръчката, изп. от участ.през посл.3 год(2009г.2010г2011г),б)списък на екипа спец.и, които са на рък. длъжност или които ще отговарят за изв.на поръчката, вкл.на тези,отговарящи за контрола на кач.–прил.биографии удост.образованието,проф.им квалиф. и опит;в)опис.на собствено и наето тех.оборудване, стр. техника и механиз.,с които разполага участ.и са необходими за изпъл.на поръч.при обединения на физ.и/или юрид.лица,поне един от участ.обед.трябва да е вписан в камарата на строителите за строежи отІІІдоVкатегория и да притежава серт.OHAS 18001:2002,ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008 по образец14.Техн.оферта за изпъл.на поръч.ориг.15.Предлагана цена за изпъл.на поръч.ориг.,която съгласно настоящата док.следва да включва:а)Попълнен образец на«Предлагана ценаи кол.-стойностна сметкаб)Парафиран проект на д-р 3 екземпляра, изготвен въз основа на образеца, приложен към настоящата док.16.Декл. за спазване на действащите в страната стандарти, както и норм. изисквания за хигиена, безопасност, за опазване на окол. среда, пож.безопасност ибезопасностнадвиж.ориг.17.Декл. от участника, че в случай, че бъде избран за изпълнител, няма да закупува със с-тва, предназначени за изп. на поръчката, никакво оборудване за изна строит.работи ориг.18.Справка«Сведение за участника»оригинал;Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”,съд.ценовата оферта-кол.-стойностна сметка и парафиран проект на д-р-;21Всяка оферта трябва да e с гаран.за участие в размер на1000,00 лв.Валидността на гаран. за участие следва да бъде не по-малко от 15дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.- пар.сума или бан. Гаранция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Компл.оценка (КО)на офертата на участника се изчислява по формулата:КО = П1+П2, където,П1-оценка на предложеното орг.-тех. решение за изп. на поръчката,П2- оценка на пред.цена Мак. компл.оценка(КО) = 00 точкиПок. за оценка на предложенията и начина на опр. на тежестта им в компл.оценка,П1 - е пок., отразяващ броя точки, които получава i-тия участник, за предложеното орган.-техн. решение за изпъл. на поръч.. Макс. оценка – 40 точки. Пок. се състои от два подпок., по всеки един от които комисията може да оцени участ.с оценка от 0 до 20 точки, както следваСтратегия за изп.на д-ра – от 0 до 20 точки. Включва опис.на процеса на упр. на изпъл. на д-ра, начина на комун.между потенциалния изпъл. и възложителя и вътрешния контрол,който изпълнителят ще осъществява.Оценка„0 точки” получава участ., който в предложената работна програма и приложенията към нея изобщо не коментира стратегията си за изпълнение на д-ра.Оценка „1 - 10 точки” получава участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея разглежда поне един от въпросите, свързани със цялостното управление на изпълнението на договора, комуникацията с останалите участ. в строителния процес и контрола, който ще се осъществява.Оценка „11 - 20 точки” получава участ., който в предлож.работна програма и прилож.към нея е разгледал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, изложението му е изчерпателно, дава ясна представа за въпросите, свързани със цялостното управ. на изпъл. на д-ра, комун. с останалите участ. в строит. процес и контрола, който ще се осъщ. и съответства на действащото законодателство и предвиденото в тръжната док..Анализ на рисковете – от 0 до 20 точки. Включва идентификация и опис. на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху кач.и навременно изпъл. на д-ра и съответно предлагане на ефективни мерки за тяхното преодоляване.Оценка „0 точки” получава участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея никъде не коментира въпросите свързани с евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качественото и навременно изпълнение на договора и съответните мерки за тяхното преодоляване.Оценка „1 -10 точки” получава участ., който в предлож.раб. програма и прилож.към нея идентифицира и описва евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качественото и навременно изпълнение на договора, без да предлага мерки за тяхното преодоляване.Оценка „11-20 точки” получава участ., който в предлож. работна програма и прилож.към нея идентифицира и описва евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качест. и навременно изпъл.на д-ра, като предлага и ефективни мерки за тяхното преодоляване.П 2 - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта. Мак. стойност на П2 е 60 точки.П2 = (X min / X i) x 60където: X i – предложената цена от i-тия участник; X min – най-ниската предложена цена; П – оценката на i-тия участник по показателя. Констатираните аритметични грешки в офертите на участ. се отстраняват при спазване на следните правила: при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията от участника, комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума;Ком. изпраща писмо до участ., с което го уведомява за допусната грешка и иска той да потвърди коригираната сума. Участ. може да:Приеме корекциите и да продължи участието си в процедурата;Не се съгласи с корекциите на комисията и докаже, че ком.не е изчислила вярно сумата. В тази хипотеза ком.приема сумата посочена от участ. и той продължава по-нататъшното си участие в процедурата;Не се съгласи с корекциите на ком., но не успее да докаже, че посочената от него сума е вярна и изчисленията на ком. се окажат верни. В тази хипотеза той отпада от по-нататъшно участие в процедурата.Ком. определя за Изпълнител участ., който е получил най-много точки т.е. най-висока комплексна оценка (КО)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДОКУМЕНТИТЕ КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: www.antonbg.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/08/2012