Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БАЛЧИК, ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" №6, За: АСЕН АТАНАСОВ - ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА с предмет „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас „GSM” и свързани специализирани услуги и доставки по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на Общинска администрация- гр. Балчик” е осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, както и свързани доставки, позволяващи реализацията на връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, както и връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000, 64210000, 64212000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Услуги по пренос на данни и съобщения
Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За срок от 12/дванадесет/ месеца. Прогнозната стойност е съобразена с изразходваните от Възложителя средства по обществена поръчка с идентичен предмет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на страната и в чужбина

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА. Минималните изисквания, на които трябва да отговаря предложението на кандидата: 1.Разговорите в групата на общината да бъдат безплатни; 2. Представяне и притежание за целия период на поръчката на индивидуален лиценз за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, издадена от Държавната комисия по далекосъобщения. Забележка: Предложения, които не отговарят на минималните изисквания ще бъдат оставени без разглеждане!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

4. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА - „Икономически най- изгодна оферта”, при следните показатели: 4.1. Цена на минута разговор, с тежест- 30 точки; Заб. Кандидатите следва да предложат цени за минута разговор към всички оператори на територията на страната след изчерпване на безплатните минути. В оценката ще влезе средноаритметичната стойност на предложените цени/ 4.2. Цена на месечна абонаментна такса, с тежест- 25 точки; 4.3. Най- голям брой включени безплатни минути към всички други национални оператори /стационарни и мобилни/, с тежест- 10 точки. 4.4. Най – голям брой безплатни кратки съобщения /SMS/ към всички мобилни оператори, с тежест – 5 точки. Забележка :предложението следва да бъде единно, без разграничаване на собствена и чужда мобилна мрежа. 4.5. Най- голям брой безплатни GSM апарати, притежаващи операционна система , с тежест – 10 точки; Забележка: Посочва се марката, модела и броя на предлаганите телефони.Не се допускат варианти. 4.6. Най- малък интервал на тарифиране, с тежест- 10 точки. Заб. Посочва се единен интервал на тарифиране, без разграничаване на първоначален и последващ такъв. 7. Прехвърляне на неизговорени безплатни минути за следващ месец- 5 точки; 8. Цена за минута разговор в роуминг за страни от Европейския съюз – с тежест 5 точки. Заб. Да се предложат цени за входящ и изходящ разговор в роуминг. В оценката ще влезе средно-аритметична стойност на предложените цени. Методика за оценяване: Максималният брой точки, който може да събере един кандидат е 100 точки Оценката по т. 1, 2 се формира по следния начин: Най-ниската предложена цена /Ц/ получава най- високата оценка. За всяка следваща се използва формулата: Ц=(най- ниската предложена от кандидатите цена х съответния брой точки) : Офертната цена Оценката по т. 3 се формира по следния начин: Най- големият брой минути /М/ получава най- високата оценка и се изчислява по следната формула: М=(офертният брой х 10) : Най- големият брой минути Оценката по т. 4 се формира по следния начин: Най - големият брой безплатни кратки съобщения /Д/ получава най- високата оценка и се изчислява по следната формула: Д=(офертният брой х 5): Най- големият брой кратки съобщения Оценката по т. 5 се формира по следния начин: Най- големият брой безплатни GSM апарати, притежаващи операционна система /А/ получава най- висока оценка. За всеки следващ се използва формулата: А= (офертният брой х 10): Най- големият предложен брой Оценката по т. 6 се формира по следния начин: Кандидат, предложил най- малък интервал на тарифиране/ Т/ получава най- висока оценка. За останалите предложения се използва формулата: Т= (най- малкият интервал х10): Офертния интервал Оценката по т. 7 се формира по следния начин: Кандидат, предложил услугата /Н/ получава 5 точки, а в случаите, когато не предлага, получава 0 точки. Оценката по т. 8 се формира по следния начин: Операторът, предложил най- ниска Цена за минута /средноаритметична/ разговор в роуминг за страни от Европейския съюз /Р/ получава най- висока оценка и се изчислява по следната формула: Р= (най- ниската предложена от кандидатите цена /средноаритметична/х 5) : офертната цена /средноаритметична/ Комплексната оценка се изчислява по следната формула: К=Ц+М+Д+А+Т+Н+Р

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА. Всяка оферта трябва да съдържа: - Попълнена съгласно образеца оферта Приложение 1; - Данни за лицето, което прави предложението- представяне на ЕИК за лицата, вписани в Търговския регистър /за служебна проверка/ или друг документ удостоверяващ правосубектността на участника; - Копие от Лиценз за осъществяване на дейността, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията; - Административни сведения – Приложение 2. - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – Приложение 3. - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – Приложение 4. - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Приложение 5. 7. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ. Срокът на валидност на офертите не може да е по- малък от 60 календарни дни. 8. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ЦЕНИ БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС. Всички посочени от участника цени следва да са без включен ДДС. 9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НЕ ПРИЕМА ВАРИАНТИ НА ОФЕРТАТА ИЛИ ЧАСТИ ОТ НЕЯ. Нарушаване на последното ще представлява самостоятелно основание за отстраняване на офертата на участника. 10.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ. ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Всяка оферта трябва да съдържа посочените в т. 6 образци, копия на документи и сведения: Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и мокър печат, в противен случай предложението Ви ще остане без разглеждане! 10.1. Офертата в едно с всички документи по т.4 се поставя в запечатан непрозрачен плик 10.2 Върху плика се посочва: - Предмета на поръчката, за която се участва, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася; - Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 10.3. Подаване на офертата Срокът за представяне на оферти е до 16.00 часа на 15.08.2012г. Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в отдел „Информационен център” на Община Балчик, пл. „21- ви септември” №6, гр. Балчик, лице за приемане на оферти- Красимира Костова- мл. експерт „ИЦ”, тел: 0579 7 10 46 10.4 Всички оферти, представени след срока по т. 10.3 не се разглеждат. Не се приема оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Тя незабавно се връща и това се отбелязва в регистъра. 10.5 Участникът поема всички рискове по подаването на офертата, включително форсмажор. 11. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА: 1.Липса на изискуеми документи; 2. Документи, представени в незаверен от участника вид; 3. Оферти, получени след крайния срок за представяне на оферти. 4. Некоректно попълнена оферта – неспазени указания/условия/ при попълването и/или обявените критерии, ведно с направените пояснения/забележки/ към тях, дадени, както в поканата, така и в приложение № 1. 6. Оферта съдържаща варианти. Възложителят предоставя пълен достъп и информация за настоящата публична покана, ведно с посочените приложения във формат Word на официалния интернет адрес на общиня Балчик - www.balchik.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/08/2012