Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68, За: Наталия Красимирова Найденова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882169, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката е за възлагане на консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони ” от Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013) и предоставяне на правна помощ по изготвяне на тръжната документация за избор на изпълнители по предвидените в проекта инвестиционни разходи, както и предоставяне на правна помощ по подготовка и окомплектоване на инвестиционния проект. Проектът следва да бъде изготвен в съответствие с Заповед 03-РД/1644/17.07.2012 г. на изпълнителния директор на ДФ»Земеделие» - Целеви прием „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове, строителство на нови пътища и реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За срок от седем календарни дни

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото на изпълнение на услугите се предвижда да бъде в офисите на Консултанта и в сградата на Община Бяла Слатина

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

След предоставяне на необходимата информация от страна на Възложителя, Консултантът трябва да подготви документи за кандидатстване за проект на Община Бяла Слатина по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони ”, като гарантира за качеството и прецизността на този процес. Консултантът трябва да обезпечи технически процеса на подготовката на документите, в това число осигуряване на необходимата техника и необходима информация. Консултантът трябва да окаже съдействие на Община Бяла Слатина, като за целта предостави независими експерти – икономисти и правоспособни юристи, които да имат минимум 7 години трудов стаж по специалността и които да подготвят документите за кандидатстване, като същият да извърши и правно консултиране (към момента на изготвяне на кандидатурата, както и в случай на одобрение/финансиране на проектопредложението, изготви необходимите тръжни документации за процедури за възлагане на обществени поръчки, при реализирането на съответните дейности по проекта). Конкретните дейности, които Консултантът (Изпълнителят) нает по този договор трябва да извърши са посочени по-долу. Тези дейности са подредени в хронологичен ред. Дейност 1 - Техническо обезпечаване на процеса по подготовка на докуемнтите за кандидатстване за проект на Община Бяла Слатина, Област Враца по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони ” от Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013) Консултантът следва да обезпечи работата на своите експерти като им предостави наличната информация, осигури им достъп до съответната действаща нормативна база и им предостави необходимата техника за изпълнение на поставените задачи; Дейност 2 – Подготовка на документите за кандидатстване за проект на Община Бяла Слатина, Област Враца по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” от Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013), предмет на настоящия договор. Основна задача на Консултанта ще бъде да гарантира за качеството и прецизността при процеса на изготвяне на документацията. Консултантът трябва да предостави двама ключови експерти, които да подготвят формуляра за кандидатстване. Тяхната задача ще бъде на базата на действащото в Република България законодателство, Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013) и останалите релевантни документи, да подготвят формуляра за кандидатстване по проекта на Община Бяла Слатина. Дейност 3 – Изготвяне на тръжната документация за избор на изпълнители на инвестиционното намерение по ЗОП на Община Бяла Слатина, Област Враца по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” от Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013), предмет на настоящия договор. Консултантът следва да изготви тръжната документация за избор на изпълнител по инвестиционните намерения на община Бяла Слатина в съответствие със Закона за обществените поръчки и останалите релевантни документи и да извърши правно консултиране (към момента на изготвяне на кандидатурата, както и в случай на одобрение/финансиране на проектопредложението, изготви необходимите тръжни документации за процедури за възлагане на обществени поръчки, при реализирането на съответните дейности по проекта).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението - име, адрес за кореспонденция, ЕИК, телефон, факс, ел. поща; 2. Техническа оферта - предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя, в което се посочва срок на валидност на офертата, но не по-малък от 60 календарни дни от датата на подаването на офертата; 3. Ценово предложение - ценова оферта за изпълнение на поръчката с посочена стойност без ДДС и с ДДС за всяка отделна позиция; 4. Документи за регистрация по ЗДДС /ако е регистрирано/, Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП (Приложение 1), Декларация по чл. 47, ал 2 от ЗОП (Приложение 2), Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение3); 5. Подписан и подпечатен от участника проект на договор, изготвени от Възложителя. 6.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Общинска администрация, гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68. Върху плика се изписват данни за лицето, което прави предложението и текст: "Оферта за „Инвестиционно консултиране за изготвяне на заявление за подпомагане по ПРСР, Мярка 321: „Oсновни услуги за населението и икономиката в селските райони” – за инвестиции отнасящи се до реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населените места с под 2000 еквивалентни жители на Община Бяла Слатина". 7. За получаване на документацията за участие, кандидатите заплащат сума от BGN 15 в касата на Община Бяла Слатина - Общинска администрация, ул. "Климент Охридски" 68, гр. Бяла Слатина, или се внасят по следната банкова сметка: Титуляр: Община Бяла Слатина BIC: IABG BGSF; IBAN: BG43IABG74948402026200, вид плащане: 448007, "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Бяла Слатина, на адрес: гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" 68, от 9.00 ч. до 16.00 всеки работен ден

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/08/2012